Účtovníctvo v s.r.o.

  1. Domov
  2. /
  3. Spracovanie účtovníctva
  4. /
  5. Účtovníctvo v s.r.o.

Cez účtovníctvo v s.r.o. môžete včas indikovať oblasti, ktoré je potrebné posilniť a preto je to dôležitý nástroj pri riadení firmy. Jedným z faktorov, ktorý v tomto smere indikuje stav spoločnosti je efektivita nákladov a ich dlhodobé udržanie pod kontrolou. V praxi je dôležité aby bola nastavená správna miera podrobnosti údajov a aby boli dáta interpretované do ďalších rozhodnutí správne. Samozrejmosťou je však aby podklady, z ktorých sa vychádza boli spracované správne a korektne.

Medzi častú agendu v účtovníctve v s.r.o. patrí:

  • Režim pracovných ciest a výpočet cestovných náhrad, ktorá sa dotýka živnostníkov, zamestnancov, taktiež štatutárov firmy bez zamestnaneckého pomeru ku spoločnosti.
  • Služobné a súkromné motorové vozidlá používané na služobnú cestu, správne uplatnené zásady ich používania a uhrádzania prostriedkov.
  • Evidencia majetku a správne zvolené odpisové metódy zohľadňujúce podmienky využívania majetku a sledovanie jeho opotrebovania

Účtovníctvo v s.r.o. má dôležité miesto v riadení a rozvoji každej spoločnosti. Sme pripravení poskytnúť v tejto oblasti komplexnú škálu služieb vo flexibilnom rozsahu podľa požiadavok vrátane odborných konzultácií. Pre subjekty, ktoré potrebujú poradenstvo, sme pripravení ho poskytnúť osobne alebo písomne. V nasledujúcom texte sa dotkneme niektorých účtovných oblastí, ktoré su často spracovávané v spoločnostiach s ručením obmedzeným.

Služobné vozidlo

Mnohé pracovné pozície vo firmách vyžadujú cestovanie a používanie motorového vozidla na pracovné účely. Ak sa pri služobných cestách využíva firemné vozidlo, musia zamestnanci, t.j. vodiči dodržiavať zásady povinných prestávok a tieto zapisovať do knihy jázd. Firma uhrádza zamestnancovi použitie všetkých prostriedkov v plnej výške, ak mu bol uvedený spôsob
schválený v príkaze na služobnú cestu.

Použitie vlastného motorového vozidla môže firma zamestnancovi povoliť len pri výnimočných, operatívnych, vopred neplánovaných pracovných cestách a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť jeho použitia a vodičských skúseností zamestnanca. Podmienkou je, že súkromné motorové vozidlo musí byť havarijne poistené. K príkazu na služobnú cestu preto zamestnanec musí doložiť fotokópiu o zaplatení havarijného a zákonného poistenia na príslušný kalendárny rok a fotokópiu veľkého technického preukazu s údajmi o spotrebe pohonných hmôt pre výpočet cestovných náhrad. K vyúčtovaniu  pracovnej cesty je zamestnanec povinný priložiť daňový doklad o čerpaní pohonných hmôt, ktorý slúži ako základ pre stanovenie ceny pohonných hmôt, a uviesť celkový počet najazdených km s rozdelením na kilometre najazdené v meste a mimo mesta.

Pri použití vlastného motorového vozidla zamestnancovi prislúchajú cestovné náhrady: sadzba základnej náhrady za každý 1 km jazdy a náhrada výdavkov za spotrebované pohonné hmoty. Služobné vozidlo je ako súčasť obchodného majetku firmy zaradené do jej účtovníctva. Firma ho používa na dosahovanie príjmov a so sebou nesie mnohé možné náklady. Ide najmä o pohonné hmoty, poistenie (povinné zmluvné i havarijné poistenie), výmeny pneumatík, opravy, povinné kontroly či príslušenstvo. Ak si firma chce uplatniť maximum zo sumy nakúpených pohonných hmôt, musí viesť knihu jázd, v ktorej vecne, časovo i vzdialenostne zdokladuje každú jednu firemnú jazdu a prepočíta spotrebu v zmysle predpisov.

Ak firma používa súkromné vozidlo zamestnanca, firemným nákladom sú iba vyššie uvedené cestovné náhrady. Teda poistné, opravy a žiadne príslušenstvo či iné náklady si firma uplatniť nemôže. Vedenie služobného vozidla v majetku firmy a teda v jej účtovníctve predstavuje pre všetky typy právnych foriem možnosť ako legálne ušetriť na dani z príjmov.

Evidencia majetku

Podľa zákona o účtovníctve č. 531/2003 Z. z môžu podniky využívať okrem daňových odpisova a odpisy účtovné, ktoré tiež pri výpočte vychádzajú z obstarávacej ceny dlhodobého majetku. Odpisové metódy možno voliť tak, aby umožnili čo najlepšie zohľadniť podmienky
využívania dlhodobého majetku, čo umožňuje podnikom presnejšie sledovať jeho opotrebovanie.  Zákon č. 60/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, priniesol niekoľko zmien v oblasti dlhodobého odpisovania hmotného a nehmotného majetku a v možnostiach technického zhodnotenia nehmotného a hmotného majetku. Zvyšuje sa vstupná cena odpisovaného
hmotného majetku a technického zhodnotenia hmotného a nehmotného majetku na 1 700 eur, pričom z hmotného majetku sú teraz vylúčené zriaďovacie výdavky. Vstupná cena nehmotného
majetku sa zvýšila na 2 400 eur.

Zákon ďalej umožňuje rozčlenenie samostatných jednotiek hnuteľného majetku na menšie oddeliteľné časti, ktoré sa môžu samostatne odpisovať v rámci rovnakej odpisovej skupiny.

Odpisovanie

Všetko, čo podnik nakúpi a použije na dosiahnutie svojich príjmov, z inej samostatne zárobkovej činnosti alebo z prenájmu, je majetkom firmy a tvorí jej náklady.
Výdavky, ktoré podnik vynaložil na obstaranie dlhodobého hmotného, príp. nehmotného majetku však nie je možné zahrnúť do nákladov firmy jednorazovo ale postupne, počas niekoľkých rokov a to prostredníctvom daňových odpisov. Spôsob a princíp ich odpisovania
podlieha dvom zákonom: zákonu č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákonu č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku pre daňové účely sa riadi nasledovnými pravidlami.

– Odpisuje sa maximálne do 100 % obstarávacej (vstupnej) ceny
– Zostatkovú cenu odpísaného (vyradeného) dlhodobého majetku možno zahrnúť do nákladov iba v prípade jeho predaja za cenu vyššiu než je zostatková, pričom dani z príjmu podlieha ich kladný rozdiel. V prípade predaja za cenu nižšiu než je zostatková, možno do nákladov zahrnúť iba túto nižšiu cenu. V súlade s účtovnými predpismi sa nehmotný majetok odpisuje najviac 5 rokov od jeho obstarania.

Hmotný majetok sa v zmysle zákona o dani z príjmov zaraďuje do skupiny a odpisuje predpísaný počet rokov. Podľa doby odpisovania sa rozlišujú 4 skupiny:

1. odpisová skupina 4 roky,
2. odpisová skupina 6 rokov,
3. odpisová skupina 12 rokov,
4. odpisová skupina 20 rokov.

Na začiatku odpisového obdobia dlhodobého majetku si možno zvoliť jednu z dvoch metód.
Pri rovnomernom odpisovaní sa v každom roku do nákladov zahrnie rovnaká suma. Na základe odpisovej skupiny sa vydelí nadobúdacia cena majetku počtom odpisovaných rokov a táto čiastka sa každoročne odpíše. Druhou metódou je zrýchlené odpisovanie. Jeho výhodou je,
že firma si môže dať do nákladov v prvých rokoch používania majetku vyššie odpisy a ku koncu odpisového obdobia ich naopak znížiť. Voľba metódy odpisovania tak dokáže ovplyvniť základ dane pre jednotlivé roky a je na firme, ktorý spôsob odpisovania si vyberie. Vybraný spôsob však nie je možné počas celej doby odpisovania už meniť. V prípade hmotného majetku je možné prerušiť daňové odpisovanie na jedno i viac zdaňovacích období, pričom daňovník nestráca nárok na zahrnutie odpisov do daňových výdavkov, t.j. doba prerušenia odpisovania umožňuje celkovú dobu odpisovania predĺžiť. Prerušenie je možné už v prvom roku odpisovania, ak bol hmotný majetok riadne uvedený do užívania.

U prenajatého majetku môže realizovať odpisy aj nájomca, ak sa dohliadne na splnenie zákonných požiadaviek. Nájomca a prenajímateľ musia mať uzavretú nájomnú zmluvu na dlhodobý majetok. V prípade bezplatného užívania nájomca odpisy majetku realizovať nemôže.

Pre optimalizáciu dane z príjmu možno nielen rozhodnúť o metóde odpisu ale i zaradiť do odpisovania drobný hmotný a nehmotný majetok. Namiesto jednorazového odpisu jeho celej vstupnej ceny, sa tak v prvom roku užívania zaradí do nákladov iba časť. Ostatné časti, teda ročné odpisy, je možné použiť v nákladoch na ďalšie roky. Správnou kombináciou zákonných metód odpisovania v podniku, zvlášť s väčším počtom rôznych druhov majetku, možno významne ovplyvniť výšku vykázaného základu dane. Znalosť možností a pravidiel odpisovania majetku tak umožňuje firme optimalizovať jej daňovú povinnosť. Ak potrebujete ďalšie informácie radi vám pomôžeme, kontakujte nás a požiadavky spracujeme podľa vašich požiadavok.