Účtovníctvo v s.r.o.

  1. Domov
  2. /
  3. Spracovanie účtovníctva
  4. /
  5. Účtovníctvo v s.r.o.

Cez účtovníctvo v s.r.o. môžete včas indikovať oblasti, ktoré je potrebné posilniť a preto je to dôležitý nástroj pri riadení firmy. Jedným z faktorov, ktorý v tomto smere indikuje stav spoločnosti je efektivita nákladov a ich dlhodobé udržanie pod kontrolou. V praxi je dôležité aby bola nastavená správna miera podrobnosti údajov a aby boli dáta interpretované do ďalších rozhodnutí správne. Samozrejmosťou je však aby podklady, z ktorých sa vychádza boli spracované správne a korektne.

Medzi častú agendu v účtovníctve v s.r.o. patrí:

  • Režim pracovných ciest a výpočet cestovných náhrad, ktorá sa dotýka živnostníkov, zamestnancov, taktiež štatutárov firmy bez zamestnaneckého pomeru ku spoločnosti.
  • Služobné a súkromné motorové vozidlá používané na služobnú cestu, správne uplatnené zásady ich používania a uhrádzania prostriedkov.
  • Evidencia majetku a správne zvolené odpisové metódy zohľadňujúce podmienky využívania majetku a sledovanie jeho opotrebovania

Účtovníctvo v s.r.o. má dôležité miesto v riadení a rozvoji každej spoločnosti. Sme pripravení poskytnúť v tejto oblasti komplexnú škálu služieb vo flexibilnom rozsahu podľa požiadavok vrátane odborných konzultácií. Pre subjekty, ktoré potrebujú poradenstvo, sme pripravení ho poskytnúť osobne alebo písomne. V nasledujúcom texte sa dotkneme niektorých účtovných oblastí, ktoré su často spracovávané v spoločnostiach s ručením obmedzeným.

Služobné vozidlo

Mnohé pracovné pozície vo firmách vyžadujú cestovanie a používanie motorového vozidla na pracovné účely. Ak sa pri služobných cestách využíva firemné vozidlo, musia zamestnanci, t.j. vodiči dodržiavať zásady povinných prestávok a tieto zapisovať do knihy jázd. Firma uhrádza zamestnancovi použitie všetkých prostriedkov v plnej výške, ak mu bol uvedený spôsob
schválený v príkaze na služobnú cestu.

Použitie vlastného motorového vozidla môže firma zamestnancovi povoliť len pri výnimočných, operatívnych, vopred neplánovaných pracovných cestách a to s ohľadom na hospodárnosť a efektívnosť jeho použitia a vodičských skúseností zamestnanca. Podmienkou je, že súkromné motorové vozidlo musí byť havarijne poistené. K príkazu na služobnú cestu preto zamestnanec musí doložiť fotokópiu o zaplatení havarijného a zákonného poistenia na príslušný kalendárny rok a fotokópiu veľkého technického preukazu s údajmi o spotrebe pohonných hmôt pre výpočet cestovných náhrad. K vyúčtovaniu  pracovnej cesty je zamestnanec povinný priložiť daňový doklad o čerpaní pohonných hmôt, ktorý slúži ako základ pre stanovenie ceny pohonných hmôt, a uviesť celkový počet najazdených km s rozdelením na kilometre najazdené v meste a mimo mesta.

Pri použití vlastného motorového vozidla zamestnancovi prislúchajú cestovné náhrady: sadzba základnej náhrady za každý 1 km jazdy a náhrada výdavkov za spotrebované pohonné hmoty. Služobné vozidlo je ako súčasť obchodného majetku firmy zaradené do jej účtovníctva. Firma ho používa na dosahovanie príjmov a so sebou nesie mnohé možné náklady. Ide najmä o pohonné hmoty, poistenie (povinné zmluvné i havarijné poistenie), výmeny pneumatík, opravy, povinné kontroly či príslušenstvo. Ak si firma chce uplatniť maximum zo sumy nakúpených pohonných hmôt, musí viesť knihu jázd, v ktorej vecne, časovo i vzdialenostne zdokladuje každú jednu firemnú jazdu a prepočíta spotrebu v zmysle predpisov.

Ak firma používa súkromné vozidlo zamestnanca, firemným nákladom sú iba vyššie uvedené cestovné náhrady. Teda poistné, opravy a žiadne príslušenstvo či iné náklady si firma uplatniť nemôže. Vedenie služobného vozidla v majetku firmy a teda v jej účtovníctve predstavuje pre všetky typy právnych foriem možnosť ako legálne ušetriť na dani z príjmov.

Evidencia majetku

Podľa zákona o účtovníctve č. 531/2003 Z. z môžu podniky využívať okrem daňových odpisova a odpisy účtovné, ktoré tiež pri výpočte vychádzajú z obstarávacej ceny dlhodobého majetku. Odpisové metódy možno voliť tak, aby umožnili čo najlepšie zohľadniť podmienky
využívania dlhodobého majetku, čo umožňuje podnikom presnejšie sledovať jeho opotrebovanie.  Zákon č. 60/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, priniesol niekoľko zmien v oblasti dlhodobého odpisovania hmotného a nehmotného majetku a v možnostiach technického zhodnotenia nehmotného a hmotného majetku. Zvyšuje sa vstupná cena odpisovaného
hmotného majetku a technického zhodnotenia hmotného a nehmotného majetku na 1 700 eur, pričom z hmotného majetku sú teraz vylúčené zriaďovacie výdavky. Vstupná cena nehmotného
majetku sa zvýšila na 2 400 eur.

Zákon ďalej umožňuje rozčlenenie samostatných jednotiek hnuteľného majetku na menšie oddeliteľné časti, ktoré sa môžu samostatne odpisovať v rámci rovnakej odpisovej skupiny.

Odpisovanie

Všetko, čo podnik nakúpi a použije na dosiahnutie svojich príjmov, z inej samostatne zárobkovej činnosti alebo z prenájmu, je majetkom firmy a tvorí jej náklady.
Výdavky, ktoré podnik vynaložil na obstaranie dlhodobého hmotného, príp. nehmotného majetku však nie je možné zahrnúť do nákladov firmy jednorazovo ale postupne, počas niekoľkých rokov a to prostredníctvom daňových odpisov. Spôsob a princíp ich odpisovania
podlieha dvom zákonom: zákonu č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákonu č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Odpisovanie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku pre daňové účely sa riadi nasledovnými pravidlami.

– Odpisuje sa maximálne do 100 % obstarávacej (vstupnej) ceny
– Zostatkovú cenu odpísaného (vyradeného) dlhodobého majetku možno zahrnúť do nákladov iba v prípade jeho predaja za cenu vyššiu než je zostatková, pričom dani z príjmu podlieha ich kladný rozdiel. V prípade predaja za cenu nižšiu než je zostatková, možno do nákladov zahrnúť iba túto nižšiu cenu. V súlade s účtovnými predpismi sa nehmotný majetok odpisuje najviac 5 rokov od jeho obstarania.

Hmotný majetok sa v zmysle zákona o dani z príjmov zaraďuje do skupiny a odpisuje predpísaný počet rokov. Podľa doby odpisovania sa rozlišujú 4 skupiny:

1. odpisová skupina 4 roky,
2. odpisová skupina 6 rokov,
3. odpisová skupina 12 rokov,
4. odpisová skupina 20 rokov.

Na začiatku odpisového obdobia dlhodobého majetku si možno zvoliť jednu z dvoch metód.
Pri rovnomernom odpisovaní sa v každom roku do nákladov zahrnie rovnaká suma. Na základe odpisovej skupiny sa vydelí nadobúdacia cena majetku počtom odpisovaných rokov a táto čiastka sa každoročne odpíše. Druhou metódou je zrýchlené odpisovanie. Jeho výhodou je,
že firma si môže dať do nákladov v prvých rokoch používania majetku vyššie odpisy a ku koncu odpisového obdobia ich naopak znížiť. Voľba metódy odpisovania tak dokáže ovplyvniť základ dane pre jednotlivé roky a je na firme, ktorý spôsob odpisovania si vyberie. Vybraný spôsob však nie je možné počas celej doby odpisovania už meniť. V prípade hmotného majetku je možné prerušiť daňové odpisovanie na jedno i viac zdaňovacích období, pričom daňovník nestráca nárok na zahrnutie odpisov do daňových výdavkov, t.j. doba prerušenia odpisovania umožňuje celkovú dobu odpisovania predĺžiť. Prerušenie je možné už v prvom roku odpisovania, ak bol hmotný majetok riadne uvedený do užívania.

U prenajatého majetku môže realizovať odpisy aj nájomca, ak sa dohliadne na splnenie zákonných požiadaviek. Nájomca a prenajímateľ musia mať uzavretú nájomnú zmluvu na dlhodobý majetok. V prípade bezplatného užívania nájomca odpisy majetku realizovať nemôže.

Pre optimalizáciu dane z príjmu možno nielen rozhodnúť o metóde odpisu ale i zaradiť do odpisovania drobný hmotný a nehmotný majetok. Namiesto jednorazového odpisu jeho celej vstupnej ceny, sa tak v prvom roku užívania zaradí do nákladov iba časť. Ostatné časti, teda ročné odpisy, je možné použiť v nákladoch na ďalšie roky. Správnou kombináciou zákonných metód odpisovania v podniku, zvlášť s väčším počtom rôznych druhov majetku, možno významne ovplyvniť výšku vykázaného základu dane. Znalosť možností a pravidiel odpisovania majetku tak umožňuje firme optimalizovať jej daňovú povinnosť. Ak potrebujete ďalšie informácie radi vám pomôžeme, kontakujte nás a požiadavky spracujeme podľa vašich požiadavok.

Táto stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok. View more
Cookies settings
Prijať
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Prevádzka tejto webovej stránky (ďalej len „Stránka“) je zabezpečovaná spoločnosťou so sídlom Delta Services s.r.o, K.Adlera 15, 841 02 Bratislava.

Pred použitím tejto Stránky si prosím prečítajte túto politiku, ktorá poskytuje vysvetlenie spôsobu spracovávania údajov získaných prostredníctvom používaných programov,
aplikácií a cookies.

1. Druh spracovávaných údajov
Prostredníctvom tejto Stránky sa nezhromažďujú ani nespracovávajú žiadne osobné údaje o návštevníkoch, pokiaľ ich návštevníci sami dobrovoľne neposkytnú.
Poskytovanie údajov na našich internetových stránkach je dobrovoľné, ak ich návštevníci poskytnú, tak zároveň dávajú súhlas použiť tieto informácie
na uvedené účely. Neposkytnutie niektorých údajov môže mať za následok, že vám nebudeme schopní poskytnúť vami požadovanú službu.

Ak sa návštevníci rozhodnú uviesť osobné údaje na stránkach, napríklad vyplnením formulára alebo zaslaním správy elektronickou poštou,
tieto budú použité na poskytnutie požadovanej služby, informácie, alebo odpovede na odoslanú správu elektronickej pošty.

Rozsah vami uvádzaných údajov sa môže meniť v závislosti od aktivít, ktoré vykonávate ako návštevníci našich stránok.  

2. Odkazy na iné webové stránky
Táto Stránka obsahuje odkazy na ďalšie  webové stránky, napr. webové stránky našich partnerov, spolupracujúcich spoločností alebo webové stránky
sociálnych médií. Po kliknutí na odkaz, prosím majte na zreteli, že odkazované stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov.
Skontrolujte si prosím zásady ochrany súkromia pri používaní týchto webových stránok. Dovoľujeme si upozorniť, že spoločnosť nenesie akúkoľvek
zodpovednosť za webové stránky tretích strán.

3. Zhromažďovanie a využívanie informácií, použitie cookies
Pre optimalizáciu tejto Stránky z hľadiska použiteľnosti, systémového výkonu, poskytovania užitočných informácií o našich projektoch a doplnkových,
službách, sú automaticky  zhromažďované a uchovávané informácie v log súboroch vo Vašom počítači. To zahŕňa typ prehliadača, adresu internetového protokolu (IP),
jazykové nastavenia, operačný systém, služieb internetu (ISP), dátum/čas.

Tieto informácie sú používané pre efektívne spravovanie a nastavenia. Zhromaždené informácie môžu byť použité pre marketingové,
reklamné služby, optimalizáciu prevádzky stránky (napríklad zlepšenie užívateľského prostredia, poskytujúce
nové atraktívnejšie služby). Táto Stránka, e-mailové správy, online služby, reklamy a interaktívne aplikácie môžu používať „cookies“ pre optimalizáciu našich služieb.

Čo je „cookie“?
„Cookie“ je malý súbor, väčšinou pozostávajúci z písmen a číslic, zasielaný do cookie súboru prehliadača na pevnom disku Vášho počítača prostredníctvom
web servera. Toto napríklad umožňuje internetovej stránke rozpoznať užívateľovo zariadenie, v momente keď došlo k spojeniu medzi web serverom
a internetovým prehliadačom. Hlavným účelom cookies je umožniť web serveru poskytnúť užívateľovi prispôsobené webové stránky, ktoré robia

Skúsenosť pri návšteve webovej stránky viac osobnou a lepšie zodpovedajúcou užívateľovým individuálnym potrebám.

Server využíva dva druhy cookies na tejto Stránke:

* Trvalé cookies: pre lepšiu užívateľskú skúsenosť (napr. zabezpečenie optimálnej navigácie) môžeme využívať trvalé cookies.
Tieto cookies zostávajú v cookie súbore Vášho prehliadača po dlhšiu dobu. Táto doba bude závisieť od voľby, ktorú si vyberiete v nastaveniach Vášho
internetového prehliadača. Trvalé cookies umožňujú posielanie informácií na web server zakaždým, keď niekto navštívi stránku.

* Relačné cookies: sú dočasné cookies, ktoré zostávajú uložené v cookie súbore Vášho prehliadača do momentu, kým ukončíte prehliadanie. Tieto cookies sú potrebné pre určité
aplikácie a funkcionality na tejto Stránke, aby fungovala správne.

4. Povolenie, zakázanie cookies
Máte možnosť povoliť alebo zakázať všetky cookies na všetkých webových stránkach,
ktoré navštívite, prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača.

Napríklad ak používate Internet Explorer verzia 8.0, musíte vykonať nasledovné: 1. zvoľte Nástroje a následne Možnosti siete Internet 2. kliknite na kartu Ochrana osobných údajov
3. použite posuvný bežec pre voľbu nastavenia, aké Vám vyhovuje. Pri iných internetových prehliadačoch si prosím prečítajte pokyny prehliadača,
aby ste sa dozvedeli viac ako upraviť nastavenia prehliadača a ako vymazať cookies. Naša Stránka Vás oboznamuje s používaním cookies  a vyzýva na ich povolenie.

Cookies môžete teda vypnúť. Majte však prosím na zreteli, že niektoré funkcie a plná funkcionalita tejto Stránky nebudú dostupné, keď budú cookies zakázané.

5. Analýza dát a ich sledovanie
Pre neustálu optimalizáciu správy publikovaného obsahu Stránky a svojej externej komunikácie využíva analytický software.
To umožňuje sledovanie on-line správania, pokiaľ ide o čas, geografickú polohu a využitie tejto Stránky. Tieto informácie sa zhromažďujú, sú anonymné
a nebudú spojené s osobnými údajmi. Povolenie cookies na Vašom počítači umožňuje publikovať obsah, ktorý bude pre Vás užitočnejší.
Tiež je možné merať prevádzku Stránky pre zabezpečenie jej kvalitného chodu. Server nebude tieto informácie poskytovať tretím stranám pre iné použitie.

Kontaktujte nás
V prípade, ak máte nejaké otázky pripomienky alebo požiadavky týkajúce sa tejto politiky, kontaktujte nás prosím na nižšie uvedenej adrese.

Kontakt:
Delta Services s.r.o.,
K.Adlera 15, 841 02 Bratislava
Tel:  00421/911 88 74 53
e-mail: servis@euctovnici.sk

Save settings
Cookies settings