Účtovné jednotky

 1. Domov
 2. /
 3. Spracovanie účtovníctva
 4. /
 5. Účtovné jednotky

Účtovné jednotky sa charakterom a obsahom činnosti odlišujú a tomu zodpovedajú aj rôzne druhy účtovných osnov :

 • podnikateľské subjekty
 • mestá, obce, VÚC, rozpočtové a príspevkové organizácie
 • poisťovne
 • NBS a banky
 • Exportno-importná banka SR
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby
 • občianske združenia, politické strany a hnutia, iné neziskové organizácie,
 • zdravotné poisťovne a Sociálna poisťovňa, Národné úrady práce

Účtovná osnova pre podnikateľov je v princípe základom,podľa ktorého sú tvorené ďalšie rámcové účtovne osnovy.