Mesačný výkaz pre sociálnu poisťovňu

Zamestnávateľ je povinný vykazovať do sociálnej poisťovne odvádzanie poistného a príspevkov na sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie prostredníctvom tlačiva – Mesačný výkaz poistného a príspevkov.

Mesačné výkazy poistného a príspevkov obsahujú sumárne informácie týkajúce sa jednotlivých druhov poistenia: NP (nemocenské), SP a SDS (starobné poistenie a starobné dôchodkové sporenie), IP (invalidné poistenie), PvN (poistenie v nezamestnanosti), UP (úrazové poistenie), GP(garančné poistenie), RFS (poistné do rezervného fondu solidarity), a to za všetkých zamestnancov spolu, s uvedením sumy úhrady spolu za zamestnancov a spolu za zamestnávateľa. Členenie odvodu poistného za jednotlivých zamestnancov podľa jednotlivých druhov poistného plus na SDS sa uvádza v prílohe k mesačnému výkazu poistného a príspevkov.

Účelom zisťovania je získať prehľad o sumách vybratého poistného podľa jednotlivých druhov sociálneho poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie (SDS), ktoré je potrebné Sociálnou poisťovňou postúpiť následne dôchodkovým správcovským spoločnostiam, ako aj prehľad o vymeriavacích základoch zamestnancov na tieto druhy poistenia, resp. SDS (viď prílohu k mesačnému výkazu poistného a príspevkov) v triedení podľa jednotlivých pobočiek Sociálnej poisťovne.