Zmeny v Zákonníku práce od roku 2013

  1. Domov
  2. /
  3. Personalistika
  4. /
  5. Zákonník práce
  6. /
  7. Zmeny v Zákonníku...

19.11.2012 prezident Ivan Gašparovič podpísal novelu zákonníka práce a potvrdil tak avizované viaceré zmeny, z ktorých pár uvádzame.

Medzi najväčšie zmeny určite patrí, že na zamestnancov pracujúcich na dohody sa budú dotýkať ustanovenia o pracovnom čase a minimálnej mzde.Viaceré spoločnosti v širšom rozsahu ohlásili v tejto súvislosti zníženie počtu týchto pracovných miest, šetrenie nákladov čo bude mať pravdepodobne negatívny dopad ako pre zamestnávateľov, tak i zamestnancov a v konečnom kroku aj na príjmy do štátneho rozpočtu.

Spomenutá novela prináša však aj pozitíva, napríklad tým že ponecháva flexibilitu konta pracovného času, ktoré sa upraví tak, že bude možnosť využiť vyrovnávacie obdobie dlhšie ako 12 mesiacov avšak za podmienky dodržania maximálnej dĺžky pracovného času priemerného týždenného pracovného času 48 hodín v horizonte 12 mesiacov.

Medzi ďalšie zmeny patrí, že v pracovnej zmluve resp. v kolektívnej zmluve je možnosť dohodnúť dlhšie výpovedné lehoty, ako ustanovuje Zákonník práce. Výška odstupného bude naďalej závisieť od počtu odpracovaných rokov avšak od začiatku 2013 bude platiť, že po prepustení zamestnanca, u ktorého pracovný pomer trval dlhšie ako dva roky, obnoví súbeh výpovednej
lehoty a odstupného a zamestnávateľ mu poskytne odstupné nielen pri skončení pracovného pomeru dohodou, ale aj pri výpovedi zo zdravotných alebo organizačných dôvodov.

Novela zákonníka práce prináša aj zmeny pri nočnej práci, ktorá sa bude vykonávať v čase od 22. do 6-tej hodiny ráno, doposialť tomu bolo od 22 hod do 5 hod ráno.

Zamestnávatelia budú musieť brať v zreteľ taktiež zmeny a zníženie možností v reťazení pracovných pomerov na dobu určitú. Doposiaľ bolo možné uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú maximálne na 3 roky a vrámci tohto obdobia ho najviac trikrát, Novela umožňuje pracovný pomer na dobú určitú dohodnú najdlhšie na dva roky a vrámci tohto obdobia ho predĺžiť maximálne dvakrát.