Mzdy a personalistika

Spoločnosti, ktoré majú optimálne nastavené procesy pre mzdy a personalistiku, dosahujú o viac ako 50% vyššiu produktivitu v porovnaní so svojou konkurenciou. Výhodou našich služieb je okrem cenovej výhodnosti, kvality a flexibility najmä pridaná hodnota pri poskytovaní služieb.

V závislosti od aktívnych predmetov činnosti, veľkosti spoločnosti a jej preferencií navrhneme optimalizáciu procesov, ktoré prispejú k nielen odbremeneniu vedenia spoločnosti, ale i umožnia koordinovaný postup s ďalšími oddeleniami firmy.

HR špecialisti vedia, že peniaze na rozvoj ľudských zdrojov sú tou najlepšou dlhodobou investíciou. Je však dôležité taktiež poznať, aký konkrétny prospech prinesú firme tieto investície v krátkodobom horizonte a aký priamy vplyv to prinesie pre budúcoročný rozpočet a stav spločnosti.

Zosúladenie kritérií je možné dosiahnúť cez súbor indikátorov, ktoré určujú optimálnosť procesov v spoločnosti.

Sme pripravení poskytnúť vedomosti a znalosti, aby vaša spoločnosť získala nielen cenovo efektívne a kvalitné služby pre spracovanie miezd a personalistiky, ale taktiež aby tieto služby mali progresívny vplyv na vývoj vašej spoločnosti.

Naším cieľom je, aby mzdy a personalistika i v prípade malých a stredných spoločností bola koncipovaná synergicky nielen vzhľadom na doleuvedený základný rozsah služieb, rýchlu dostupnosť informácií, ale i pre umožnenie rastu spoločnosti, spokojnosti a lojality jej zamestnancov.

Základný súbor poskytovaných činností :

mzdy :

 • výpočet mzdy zamestnancov a sumy k výplate
 • výpočet dane
 • výpočet zrážok zo mzdy a ich evidencievýpočet zákonných odvodov vrátane prehľadov

príprava kompletných tlačových zostáv a výstupov (vrátane špecifických požiadavok klientov) :

 • výplatné pásky, mzdové a evidenčné listy
 • mzdové rekapitulácie
 • prehľad zrážok zo mzdy
 • výkazy pre sociálne a zdravotné poistenie (vrátane elektronických výstupov do SP, ZP, DÚ)
 • príprava potvrdení, pracovných zmlúv, dohôd a pod.
 • prihláška a odhláška do Sociálnej poisťovne
 • pravidelné daňové hlásenia za jednotlivé časové obdobia
 • štatistiky vyžadovane od Štatistického úradu

personalistika a evidencie zamestnancov:

 • evidencia údajov zamestnancov
 • evidencie profesie, vzdelania zamestnancov
 • sledovanie dovoleniek, zápočtov a súbežných pracovných pomerov
 • sledovanie mimoevidenčných stavov
 • evidencie pracovnej klasifikácie a pracovného zaradenia
 • evidencie priemerov

Mzdy a personálnu agendu spracúvame v celej šírke rozsahu. Ďalšie informácie vám radi poskytneme podľa vašich požiadaviek.