Minimálny vymeriavací základ v roku 2024

  1. Domov
  2. /
  3. Spracovanie účtovníctva
  4. /
  5. Účtovné sústavy
  6. /
  7. Minimálny vymeriavací základ...

Úprava minimálnych odvodov samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) patrí medzi pravidelné medziročné legislatívne zmeny.

Z minimálneho vymeriavacieho základu SZČO sa odvodzujú povinné odvody do zdravotného a sociálneho poistenia. Výpočet platby odvodov do zdravotnej poisťovne (ZP) a Sociálnej poisťovne (SP) v roku 2024 vychádza z 50 % priemernej mesačnej mzdy v celom hospodárstve SR v roku 2022, ktorá bola v pásme 1304 Eur. Polovica z tejto priemernej mesačnej mzdy je 652 Eur, čo je výška minimálneho vymeriavacieho základu pre rok 2024 pre platbu odvodov.

Minimálne odvody pre SZČO bez zdravotného postihnutia sú v roku 2024 216,13 Eur do sociálnej poisťovne a 91,28 Eur do zdravotnej poisťovne. Výpočet odvodov pre rok 2024 živnostníkom na Slovensku v porovnaní s rokom 2023 teda prinesie mierne zvýšenie, do SP o 15,41 Eur, do ZP o 6,51 Eur.

V prvom kalendárnom roku zárobkovej činnosti nevzniká povinnosť platby odvodov sociálneho poistenia. Povinnosť pre platbu sociálnych odvodov vzniká najskôr po podaní daňového priznania a prekročení stanovenej hranice príjmu. Suma sociálnych odvodov sa mení dvakrát ročne, v januári podľa štátom stanovených vymeriavacích základov a v júli (resp. v októbri, ak bol odklad daňového priznania) na základe daňových priznaní.

Do SP sú odvody z vymeriavacieho základu vo výške 33,15%, v čom je zahrnuté 4,4% nemocenské poistenie, 18% dôchodkové starobné poistenie, 6% invalidné poistenie a 4,75% rezervný fond solidarity.

Odvody zdravotného poistenia sú pre SZČO vo výške 14% z vymeriavacieho základu. V prípade zdravotného postihnutia je znížená sadzba na polovicu, teda 7% z vymeriavacieho základu. Povinnosť platiť preddavky do zdravotnej poisťovne platí hneď od začiatku podnikania. Po skončení kalendárneho roka ZP vykoná ročné zúčtovanie, ktoré zašle na adresu SZČO.