Úhrada dane a preddavkovej dane

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb, spôsob ich výpočtu a ich splatnosť upravuje ustanovenie § 34 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o dani z príjmov) a § 66 zákona o správe daní a poplatkov.

Platba dane

1.1.2012 nadobudla účinnosť vyhláška 378/2011Z.z., stanovili sa ňou nové povinnosti daňových subjektov pri úhrade daní a preddavkov na daň.
Správca dane sa rozhodol od 1. 1. 2012 prideliť každému daňovému subjektu jeho vlastné číslo bankového účtu. Na toto číslo je subjekt povinný uhrádzať všetky daňové povinnosti. Z vyhlášky vyplýva aj povinnosť použiť pri úhradách správny variabilný symbol a predčíslie bankového účtu v závislosti od typu platby.

Na označenie platby dane uvedenej v § 2 písm. b) sa použije desaťmiestny variabilný symbol, ktorý musí byť vytvorený v zmysle prílohy č.1 k vyhláške č. 378/2011 Z.z., pričom
a) prvé štyri číslice označujú druh platby dane
1100 – preddavok na daň a daň z pridanej hodnoty na úhradu,
1700 – daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty,
8100 – iná platba dane,
b) ďalších šesť číslic označuje obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva a ktoré sa označí číselnými hodnotami v tvare

 1. MMRRRR, kde MM označuje kalendárny mesiac a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o mesačné obdobie;
 2. QQRRRR, kde QQ označuje kalendárny štvrťrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o štvrťročné obdobie;
  príslušný kalendárny štvrťrok sa označí nasledujúcou hodnotou:
  41 – 1. štvrťrok,
  42 – 2. štvrťrok,
  43 – 3. štvrťrok,
  44 – 4. štvrťrok,
 3. PPRRRR, kde PP označuje kalendárny polrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o polročné obdobie; príslušný kalendárny polrok sa označí nasledujúcou hodnotou:
  21 – 1. polrok,
  22 – 2. polrok,
 4. 99RRRR, kde 99 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie pri platbe dane z vyúčtovania dane na základe daňového priznania alebo hlásenia; ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka,
 5. 000000, ak sa platba dane neviaže k obdobiu.

Úhrada preddavkovej dane

Zamestnávateľ vypočítava zdaniteľnú mzdu, ktorá je základňou pre výpočet mesačného preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti. Zdaniteľnou mzdou je úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie.

Tento úhrn je znížený o

 • sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka [§ 11 ods. 2 písm. a)

Preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy zaokrúhlenej na eurocenty nadol, zúčtovanej a vyplatenej za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie je 19 %. Vypočítaný preddavok sa zaokrúhli na eurocenty nadol. Tento preddavok na daň sa zníži o sumu daňového bonusu podľa § 33 ods. 1.

U zamestnanca, ktorý nepodal (nepodpísal) vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov, je zdaniteľnou mzdou úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, ktoré mu zamestnávateľ vyplatil, znížený o sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec.

Zamestnávateľ odvedie zrazené preddavky na daň znížené o úhrn daňového bonusu najneskôr do piatich dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru, ak daňový úrad na žiadosť zamestnávateľa neurčí inak.