Úhrada dane a preddavkovej dane

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb, spôsob ich výpočtu a ich splatnosť upravuje ustanovenie § 34 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o dani z príjmov) a § 66 zákona o správe daní a poplatkov.

Platba dane

1.1.2012 nadobudla účinnosť vyhláška 378/2011Z.z., stanovili sa ňou nové povinnosti daňových subjektov pri úhrade daní a preddavkov na daň.
Správca dane sa rozhodol od 1. 1. 2012 prideliť každému daňovému subjektu jeho vlastné číslo bankového účtu. Na toto číslo je subjekt povinný uhrádzať všetky daňové povinnosti. Z vyhlášky vyplýva aj povinnosť použiť pri úhradách správny variabilný symbol a predčíslie bankového účtu v závislosti od typu platby.

Na označenie platby dane uvedenej v § 2 písm. b) sa použije desaťmiestny variabilný symbol, ktorý musí byť vytvorený v zmysle prílohy č.1 k vyhláške č. 378/2011 Z.z., pričom
a) prvé štyri číslice označujú druh platby dane
1100 – preddavok na daň a daň z pridanej hodnoty na úhradu,
1700 – daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty,
8100 – iná platba dane,
b) ďalších šesť číslic označuje obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva a ktoré sa označí číselnými hodnotami v tvare

 1. MMRRRR, kde MM označuje kalendárny mesiac a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o mesačné obdobie;
 2. QQRRRR, kde QQ označuje kalendárny štvrťrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o štvrťročné obdobie;
  príslušný kalendárny štvrťrok sa označí nasledujúcou hodnotou:
  41 – 1. štvrťrok,
  42 – 2. štvrťrok,
  43 – 3. štvrťrok,
  44 – 4. štvrťrok,
 3. PPRRRR, kde PP označuje kalendárny polrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o polročné obdobie; príslušný kalendárny polrok sa označí nasledujúcou hodnotou:
  21 – 1. polrok,
  22 – 2. polrok,
 4. 99RRRR, kde 99 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie pri platbe dane z vyúčtovania dane na základe daňového priznania alebo hlásenia; ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka,
 5. 000000, ak sa platba dane neviaže k obdobiu.

Úhrada preddavkovej dane

Zamestnávateľ vypočítava zdaniteľnú mzdu, ktorá je základňou pre výpočet mesačného preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti. Zdaniteľnou mzdou je úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie.

Tento úhrn je znížený o

 • sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec,
 • nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka [§ 11 ods. 2 písm. a)

Preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy zaokrúhlenej na eurocenty nadol, zúčtovanej a vyplatenej za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie je 19 %. Vypočítaný preddavok sa zaokrúhli na eurocenty nadol. Tento preddavok na daň sa zníži o sumu daňového bonusu podľa § 33 ods. 1.

U zamestnanca, ktorý nepodal (nepodpísal) vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov, je zdaniteľnou mzdou úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, ktoré mu zamestnávateľ vyplatil, znížený o sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec.

Zamestnávateľ odvedie zrazené preddavky na daň znížené o úhrn daňového bonusu najneskôr do piatich dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru, ak daňový úrad na žiadosť zamestnávateľa neurčí inak.

Táto stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok. View more
Cookies settings
Prijať
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Prevádzka tejto webovej stránky (ďalej len „Stránka“) je zabezpečovaná spoločnosťou so sídlom Delta Services s.r.o, K.Adlera 15, 841 02 Bratislava.

Pred použitím tejto Stránky si prosím prečítajte túto politiku, ktorá poskytuje vysvetlenie spôsobu spracovávania údajov získaných prostredníctvom používaných programov,
aplikácií a cookies.

1. Druh spracovávaných údajov
Prostredníctvom tejto Stránky sa nezhromažďujú ani nespracovávajú žiadne osobné údaje o návštevníkoch, pokiaľ ich návštevníci sami dobrovoľne neposkytnú.
Poskytovanie údajov na našich internetových stránkach je dobrovoľné, ak ich návštevníci poskytnú, tak zároveň dávajú súhlas použiť tieto informácie
na uvedené účely. Neposkytnutie niektorých údajov môže mať za následok, že vám nebudeme schopní poskytnúť vami požadovanú službu.

Ak sa návštevníci rozhodnú uviesť osobné údaje na stránkach, napríklad vyplnením formulára alebo zaslaním správy elektronickou poštou,
tieto budú použité na poskytnutie požadovanej služby, informácie, alebo odpovede na odoslanú správu elektronickej pošty.

Rozsah vami uvádzaných údajov sa môže meniť v závislosti od aktivít, ktoré vykonávate ako návštevníci našich stránok.  

2. Odkazy na iné webové stránky
Táto Stránka obsahuje odkazy na ďalšie  webové stránky, napr. webové stránky našich partnerov, spolupracujúcich spoločností alebo webové stránky
sociálnych médií. Po kliknutí na odkaz, prosím majte na zreteli, že odkazované stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov.
Skontrolujte si prosím zásady ochrany súkromia pri používaní týchto webových stránok. Dovoľujeme si upozorniť, že spoločnosť nenesie akúkoľvek
zodpovednosť za webové stránky tretích strán.

3. Zhromažďovanie a využívanie informácií, použitie cookies
Pre optimalizáciu tejto Stránky z hľadiska použiteľnosti, systémového výkonu, poskytovania užitočných informácií o našich projektoch a doplnkových,
službách, sú automaticky  zhromažďované a uchovávané informácie v log súboroch vo Vašom počítači. To zahŕňa typ prehliadača, adresu internetového protokolu (IP),
jazykové nastavenia, operačný systém, služieb internetu (ISP), dátum/čas.

Tieto informácie sú používané pre efektívne spravovanie a nastavenia. Zhromaždené informácie môžu byť použité pre marketingové,
reklamné služby, optimalizáciu prevádzky stránky (napríklad zlepšenie užívateľského prostredia, poskytujúce
nové atraktívnejšie služby). Táto Stránka, e-mailové správy, online služby, reklamy a interaktívne aplikácie môžu používať „cookies“ pre optimalizáciu našich služieb.

Čo je „cookie“?
„Cookie“ je malý súbor, väčšinou pozostávajúci z písmen a číslic, zasielaný do cookie súboru prehliadača na pevnom disku Vášho počítača prostredníctvom
web servera. Toto napríklad umožňuje internetovej stránke rozpoznať užívateľovo zariadenie, v momente keď došlo k spojeniu medzi web serverom
a internetovým prehliadačom. Hlavným účelom cookies je umožniť web serveru poskytnúť užívateľovi prispôsobené webové stránky, ktoré robia

Skúsenosť pri návšteve webovej stránky viac osobnou a lepšie zodpovedajúcou užívateľovým individuálnym potrebám.

Server využíva dva druhy cookies na tejto Stránke:

* Trvalé cookies: pre lepšiu užívateľskú skúsenosť (napr. zabezpečenie optimálnej navigácie) môžeme využívať trvalé cookies.
Tieto cookies zostávajú v cookie súbore Vášho prehliadača po dlhšiu dobu. Táto doba bude závisieť od voľby, ktorú si vyberiete v nastaveniach Vášho
internetového prehliadača. Trvalé cookies umožňujú posielanie informácií na web server zakaždým, keď niekto navštívi stránku.

* Relačné cookies: sú dočasné cookies, ktoré zostávajú uložené v cookie súbore Vášho prehliadača do momentu, kým ukončíte prehliadanie. Tieto cookies sú potrebné pre určité
aplikácie a funkcionality na tejto Stránke, aby fungovala správne.

4. Povolenie, zakázanie cookies
Máte možnosť povoliť alebo zakázať všetky cookies na všetkých webových stránkach,
ktoré navštívite, prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača.

Napríklad ak používate Internet Explorer verzia 8.0, musíte vykonať nasledovné: 1. zvoľte Nástroje a následne Možnosti siete Internet 2. kliknite na kartu Ochrana osobných údajov
3. použite posuvný bežec pre voľbu nastavenia, aké Vám vyhovuje. Pri iných internetových prehliadačoch si prosím prečítajte pokyny prehliadača,
aby ste sa dozvedeli viac ako upraviť nastavenia prehliadača a ako vymazať cookies. Naša Stránka Vás oboznamuje s používaním cookies  a vyzýva na ich povolenie.

Cookies môžete teda vypnúť. Majte však prosím na zreteli, že niektoré funkcie a plná funkcionalita tejto Stránky nebudú dostupné, keď budú cookies zakázané.

5. Analýza dát a ich sledovanie
Pre neustálu optimalizáciu správy publikovaného obsahu Stránky a svojej externej komunikácie využíva analytický software.
To umožňuje sledovanie on-line správania, pokiaľ ide o čas, geografickú polohu a využitie tejto Stránky. Tieto informácie sa zhromažďujú, sú anonymné
a nebudú spojené s osobnými údajmi. Povolenie cookies na Vašom počítači umožňuje publikovať obsah, ktorý bude pre Vás užitočnejší.
Tiež je možné merať prevádzku Stránky pre zabezpečenie jej kvalitného chodu. Server nebude tieto informácie poskytovať tretím stranám pre iné použitie.

Kontaktujte nás
V prípade, ak máte nejaké otázky pripomienky alebo požiadavky týkajúce sa tejto politiky, kontaktujte nás prosím na nižšie uvedenej adrese.

Kontakt:
Delta Services s.r.o.,
K.Adlera 15, 841 02 Bratislava
Tel:  00421/911 88 74 53
e-mail: servis@euctovnici.sk

Save settings
Cookies settings