Táto stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok. Viac informácií
Rozumiem
Hlavná stránka | O nás | Kontakt | Mapa stránky
Spracovanie účtovníctva Personalistika Mzdové účtovníctvo Mzdové poradenstvo Tlačivá a vzory

Najčítanejšie

21 výhod spolupráce s nami

Kontaktné informácie

Delta Partners s.r.o.
Karola Adlera 15
841 02 Bratislava

tel.:00421 905 88 74 52
mail: servis@e-uctovnici.sk

pobočky: Trenčín, Dolný Kubín
eÚčtovníci

Úhrada dane a preddavkovej dane

 

Platenie preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb, spôsob ich výpočtu a ich splatnosť upravuje ustanovenie § 34 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o dani z príjmov) a § 66 zákona o správe daní a poplatkov.
 
Platba dane
1.1.2012 nadobudla  účinnosť vyhláška 378/2011Z.z., stanovili sa ňou nové povinnosti daňových subjektov pri úhrade daní a preddavkov na daň. 
Správca dane sa rozhodol od 1. 1. 2012 prideliť každému daňovému subjektu jeho vlastné číslo bankového účtu. Na toto číslo je subjekt povinný uhrádzať všetky daňové povinnosti. Z vyhlášky vyplýva aj povinnosť použiť pri úhradách správny variabilný symbol a predčíslie bankového účtu v závislosti od typu platby. 
 
Na označenie platby dane uvedenej v § 2 písm. b) sa použije desaťmiestny variabilný symbol, ktorý musí byť vytvorený v zmysle prílohy č.1 k vyhláške č. 378/2011 Z.z., pričom
a) prvé štyri číslice označujú druh platby dane
1100 – preddavok na daň a daň z pridanej hodnoty na úhradu,
1700 – daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty,
8100 – iná platba dane,
b) ďalších šesť číslic označuje obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva a ktoré sa označí číselnými hodnotami v tvare
1. MMRRRR, kde MM označuje kalendárny mesiac a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o mesačné obdobie;
2. QQRRRR, kde QQ označuje kalendárny štvrťrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o štvrťročné obdobie;
príslušný kalendárny štvrťrok sa označí nasledujúcou hodnotou:
41 – 1. štvrťrok,
42 – 2. štvrťrok,
43 – 3. štvrťrok,
44 – 4. štvrťrok,
3. PPRRRR, kde PP označuje kalendárny polrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o polročné obdobie; príslušný kalendárny polrok sa označí nasledujúcou hodnotou:
21 – 1. polrok,
22 – 2. polrok,
4. 99RRRR, kde 99 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie pri platbe dane z vyúčtovania dane na základe daňového priznania alebo hlásenia; ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom, označuje sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka,
5. 000000, ak sa platba dane neviaže k obdobiu.
 
Úhrada preddavkovej dane
Zamestnávateľ vypočítava zdaniteľnú mzdu, ktorá je základňou pre výpočet mesačného preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti. Zdaniteľnou mzdou je úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných a vyplatených zamestnancovi za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie. 
 
Tento úhrn je znížený o 
- sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec,
- nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka [§ 11 ods. 2 písm. a)
 
Preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy zaokrúhlenej na eurocenty nadol, zúčtovanej a vyplatenej za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie je 19 %. Vypočítaný preddavok sa zaokrúhli na eurocenty nadol. Tento preddavok na daň sa zníži o sumu daňového bonusu podľa § 33 ods. 1.
 
U zamestnanca, ktorý nepodal (nepodpísal) vyhlásenie na zdanenie príjmov zo závislej činnosti podľa zákona o dani z príjmov, je zdaniteľnou mzdou úhrn zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, ktoré mu zamestnávateľ vyplatil, znížený o sumy zrazené na poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec.
 
Zamestnávateľ odvedie zrazené preddavky na daň znížené o úhrn daňového bonusu najneskôr do piatich dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru, ak daňový úrad na žiadosť zamestnávateľa neurčí inak.
 


 

Informácie a odborné stanoviská publikované na tejto stránke nie je dovolené kopírovať a ďalej publikovať bez písomného súhlasu autorov a prevádzkováteľa stránky. Informácie publikované na stránke nie sú náhradou služieb a odborného poradenstva poskytovaného so zárukou. Každý užívateľ samostatne a v plnej miere zodpovedá za svoje konanie a uplatnenie zverejnených informácií vo svojej praxi. Prevádzkovateľ stránky a autori materiálov nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté škody.