Registračný list fyzickej osoby

 1. Domov
 2. /
 3. Personalistika
 4. /
 5. Evidencie a doklady
 6. /
 7. Registračný list fyzickej...

Povinnosti zamestnávateľa – odvádzateľa poistného:

 • prihlásiť sa do registra zamestnávateľov vedeného príslušnou pobočkou do 8 dní odo dňa, v ktorom začal zamestnávať aspoň jedného zamestnanca, a odhlásiť sa z tohto registra do 8 dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca. Urobí tak na tlačive „registračný list zamestnávateľa“.
 • prihlásiť do registra poistencov zamestnanca najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca a odhlásiť zamestnanca najneskôr v deň nasledujúci po zániku týchto činností (na tlačive „registračný list fyzickej osoby“)
 • zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôch. sporenia, ak poistný vzťah nevznikol
 • oznámiť všetky zmeny v údajoch a prerušenia poistenia
 • predkladať pobočke výkaz v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie
 • viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia a predložiť túto evidenciu pobočke Sociálnej poisťovne do troch dní od uplatnenia nároku na dôchodkovú dávku, alebo od skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi