Výpočet miezd

Prehľad pojmov pre výpočet čistej mzdy a príjmu zamestnanca (výpočet platu):

 • Hrubá mzda – príjem zo závislej činnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci
 • Poistné na SP a ZP – povinné odvody, ktoré platí zamestnanec do fondov sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • Základ dane – časť mzdy, ktorá podlieha dani z príjmu ( hrubá mzda mínus odvody)
 • Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka – časť mzdy, ktorá je oslobodená od platenia dane
 • Zdaniteľná mzda – suma, z ktorej sa vypočíta 19% daň (hrubá mzda mínus odvody mínus nezdaniteľná časť)
 • Preddavok na daň z príjmov – daň, ktorú má zamestnanec zaplatiť v príslušnom mesiaci
 • Daňový bonus – suma, o ktorú sa môže znížiť vypočítaná daň na každé vyživované dieťa
 • Čistá mzda – mzda po odpočítaní odvodov a preddavku na daň zníženého o daňový bonus
 • Náhrada príjmu pri dočasnej PN – náhrada príjmu, ktorú poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi počas prvých desiatich dní dočasnej PN
 • Príjem zamestnanca – čistá mzda + náhrada príjmu
 • Minimálna mzda – predstavuje minimálnu úroveň príjmu, ktorý je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytovať za vykonanú prácu. Jej výška sa vzťahuje na všetkých zamestnancov v pracovnom pomere. Nevzťahuje sa ale na osoby, ktoré pracujú na základe dohody (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).