Odstupné a jeho výpočet

Ak dôjde ku skončeniu pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa alebo dohodou z dôvodov podľa §63 ods.1 a) alebo b), zamestnancovi patrí odstupné v sume minimálne dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Odstupné dostáva vyplatené v najbližšom výplatnom termíne po skončení pracovného pomeru. Ak zamestnanec pracoval u zamestnávateľa najmenej päť rokov, má právo na odstupné v sume minimálne trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

Priemerný zárobok sa zisťuje podľa §134 ZP, kde „Priemerný hodinový zárobok na pracovnoprávne účely zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období“, čiže zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu za kalendárny štvrťrok predchádzajúci štvrťroku, v ktorom sa zisťuje priemerný zárobok. Ak zamestnanec v takomto období nepracoval, použije sa pravdepodobný zárobok vypočítaný zo mzdy, ktorú by zamestnanec zrejme dosiahol.

Príklad:
Pani Šťastná pracovala u jedného zamestnávateľa 7 rokov. Jej pracovný čas bol 40 hod týždenne. Z dôvodu nadbytočnosti dostala výpoveď v zmysle §63 ods.1 b). Vznikol jej nárok na trojmesačné odstupné, ktoré jej bude vyplatené v májovej výplate 2012. Priemerný hodinový zárobok k 1.5.2012 je vo výške 2,67€.
Priemerný hodinový zárobok 2,6751€
Pracovný čas 40 hodín týždenne
Priemerný počet hodín pripadajúci na 1 mesiac 173,92 hodín
Priemerný mesačný zárobok zamestnankyne 2,6751 x 173,92 = 465,25€
Odstupné zamestnankyne 3 x 465,25€ = 1395,75€