Ročné zúčtovanie dane

Po skončení kalendárneho roka sú zamestnanci povinní vysporiadať svoju daňovú povinnosť na dani z príjmov.
Buď požiadajú zamestnávateľa o to, aby im vykonal ročné zúčtovanie dane (ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti), alebo majú povinnosť podať daňové priznanie.

Ročné zúčtovanie dane z príjmov alebo daňové priznanie sa vykoná podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z.z. O dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň vykonáva zamestnávateľ na žiadosť zamestnanca, a to len u zamestnanca, ktorý mal za zdaňovacie obdobie len príjmy zo závislej činnosti, t.j. nemal príjmy z podnikania, z prenájmu, z kapitálového majetku alebo ostatné príjmy, a teda nie je povinný podať daňové priznanie podľa § 32 zákona o dani z príjmov.
Zamestnávateľ vykoná ročné zúčtovanie na základe údajov o zdaniteľnej mzde, ktoré je povinný viesť podľa § 39 ods. 1 až 4 zákona, dokladov preukazujúcich nároky zamestnanca a potvrdení od všetkých zamestnávateľov.

Ak zamestnanec požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania a nepredloží požadované doklady v ustanovenom termíne, zamestnávateľ ročné zúčtovanie nevykoná a zamestnanec je povinný podať daňové priznanie.

Zamestnávateľ má povinnosť podľa § 39 ods. 5 zákona o dani z príjmov vystaviť za obdobie, za ktoré zamestnancovi vyplácal zdaniteľnú mzdu, potvrdenie a doručiť ho zamestnancovi:
najneskoršie do 10. marca 2012, ak zamestnanec podáva daňové priznanie,
najneskoršie do konca apríla 2012, ak zamestnancovi vykonal ročné zúčtovanie za rok 2011,
do 10. februára 2012, ak v roku alebo za rok 2011 vyplatil príjem zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa a o vystavenie dokladu požiada najneskôr do 5. februára 2012.

Fyzická osoba, ktorej zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, je oprávnená vyhlásiť vo vyhlásení predloženom miestne príslušnému správcovi dane do 30. apríla 2012, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ňou určenej právnickej osobe, pričom táto suma nie je nižšia ako 3,32 eura. Ak ide o fyzickú osobu, ktorá si uplatňuje nárok na daňový bonus, za zaplatenú daň sa na tento účel považuje daň znížená o daňový bonus. Ak zamestnancovi vznikol nárok na zamestnaneckú prémiu, zamestnanec nemá možnosť podať vyhlásenie na poukázanie 2 % zo zaplatenej dane, pretože jeho daňová povinnosť je nulová.