Výpočet čistej mzdy zamestnanca

Prehľad pojmov pre výpočet čistej mzdy a príjmu zamestnanca (výpočet platu):

Hrubá mzda – príjem zo závislej činnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci

Poistné na SP a ZP – povinné odvody, ktoré platí zamestnanec do fondov sociálnej a zdravotnej poisťovne

Základ dane – časť mzdy, ktorá podlieha dani z príjmu ( hrubá mzda mínus odvody)

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka – časť mzdy, ktorá je oslobodená od platenia dane

Zdaniteľná mzda – suma, z ktorej sa vypočíta 19% daň (hrubá mzda mínus odvody mínus nezdaniteľná časť)

Preddavok na daň z príjmov – daň, ktorú má zamestnanec zaplatiť v príslušnom mesiaci

Daňový bonus – suma, o ktorú sa môže znížiť vypočítaná daň na každé vyživované dieťa

Čistá mzda – mzda po odpočítaní odvodov a preddavku na daň zníženého o daňový bonus

Náhrada príjmu pri dočasnej PN – náhrada príjmu, ktorú poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi počas prvých desiatich dní dočasnej PN

Príjem zamestnanca – čistá mzda + náhrada príjmu

Minimálna mzda – predstavuje minimálnu úroveň príjmu, ktorý je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytovať za vykonanú prácu. Jej výška sa vzťahuje na všetkých zamestnancov v pracovnom pomere. Nevzťahuje sa ale na osoby, ktoré pracujú na základe dohody (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov).

Ministerstvo financií vydalo Oznámenie č. MF/28672/2011-72 na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v ktorom sa uvádza nasledovné:

  1. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2014 (zaokrúhlená na eurocenty nahor) je 3 803,33 Eura.
  2. Jedna dvanástina (1/12) nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa vypočíta a zaokrúhli na eurocenty nadol takto: 3 803,33 : 12 = 303,728 = 316,94 Eur.
    Poznámka: Suma 316,94 Eur predstavuje nezdaniteľnú časť na daňovníka, ktorú si môže zamestnanec uplatniť každý mesiac pri výpočte mzdy, ak má podpísané Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Vyhlásenie je možné mať podpísané iba u jedného zamestnávateľa.

Príklad:
Ukážeme si jednoduchý výpočet čistej mzdy zamestnanca, ktorý je zamestnaný na TPP, u zamestnávateľa má podpísané Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, má 2 deti, na ktoré si uplatňuje daňový bonus a jeho hrubá mesačná mzda je 900 Eur.

Hrubá mesačná mzda900,00€
Odvody do ZP (4%)36,00€
Odvody do SP (spolu 9,4%)84,60€
Nezdaniteľná mzda316,94€
Zdaniteľná mzda: 900 – 36 – 84,60 – 316,94462,46€
Preddavok na daň z príjmov: 19% z 462,4687,86€
Daňový bonus: 2 x 20,5142,82€
Čistá mzda: 900 – 36 – 84,60 – 87,86 + 42,82734,36€