Táto stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok. Viac informácií
Rozumiem
Hlavná stránka | O nás | Kontakt | Mapa stránky
Spracovanie účtovníctva Personalistika Mzdové účtovníctvo Mzdové poradenstvo Tlačivá a vzory

Najčítanejšie

21 výhod spolupráce s nami

Kontaktné informácie

Delta Partners s.r.o.
Karola Adlera 15
841 02 Bratislava

tel.:00421 905 88 74 52
mail: servis@e-uctovnici.sk

pobočky: Trenčín, Dolný Kubín
eÚčtovníci

Výpočet čistej mzdy zamestnanca

Prehľad pojmov pre výpočet čistej mzdy a príjmu zamestnanca (výpočet platu):

Hrubá mzda – príjem zo závislej činnosti v príslušnom kalendárnom mesiaci
 
Poistné na SP a ZP – povinné odvody, ktoré platí zamestnanec do fondov sociálnej a zdravotnej poisťovne
 
Základ dane – časť mzdy, ktorá podlieha dani z príjmu ( hrubá mzda mínus odvody)
 
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka – časť mzdy, ktorá je oslobodená od platenia dane
 
Zdaniteľná mzda – suma, z ktorej sa vypočíta 19% daň (hrubá mzda mínus odvody mínus nezdaniteľná časť)
 
Preddavok na daň z príjmov – daň, ktorú má zamestnanec zaplatiť v príslušnom mesiaci
 
Daňový bonus – suma, o ktorú sa môže znížiť vypočítaná daň na každé vyživované dieťa
 
Čistá mzda – mzda po odpočítaní odvodov a preddavku na daň zníženého o daňový bonus
 
Náhrada príjmu pri dočasnej PN – náhrada príjmu, ktorú poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi počas prvých desiatich dní dočasnej PN
 
Príjem zamestnanca – čistá mzda + náhrada príjmu 
 
Minimálna mzda - predstavuje minimálnu úroveň príjmu, ktorý je zamestnávateľ povinný zamestnancovi poskytovať za vykonanú prácu. Jej výška sa vzťahuje na všetkých zamestnancov v pracovnom pomere. Nevzťahuje sa ale na osoby, ktoré pracujú na základe dohody (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov). 
 
Ministerstvo financií vydalo Oznámenie č. MF/28672/2011-72 na zabezpečenie jednotného postupu pri výpočte 1/12 nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na účely § 35 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, v ktorom sa uvádza nasledovné:
 
1.  Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2014 (zaokrúhlená na eurocenty nahor) je 3 803,33 Eura.
 
2.  Jedna dvanástina (1/12) nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa vypočíta a zaokrúhli na eurocenty nadol takto: 3 803,33 : 12 = 303,728 = 316,94 Eur. 
Poznámka: Suma 316,94 Eur predstavuje nezdaniteľnú časť na daňovníka, ktorú si môže zamestnanec uplatniť každý mesiac pri výpočte mzdy, ak má podpísané Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. Vyhlásenie je možné mať podpísané iba u jedného zamestnávateľa.
 
Príklad:
Ukážeme si jednoduchý výpočet čistej mzdy zamestnanca, ktorý je zamestnaný na TPP, u zamestnávateľa má podpísané  Vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti, má 2 deti, na ktoré si uplatňuje daňový bonus a jeho hrubá mesačná mzda je 900 Eur.
 
Hrubá mesačná mzda:                                             900,00€
Odvody do ZP (4%):                                                  36,00€
Odvody do SP (spolu 9,4%):                                      84,60€
Nezdaniteľná mzda:                                                 316,94€
Zdaniteľná mzda: 900 – 36 – 84,60 - 316,94 =       462,46€
Preddavok na daň z príjmov: 19% z 462,46 =           87,86€
Daňový bonus: 2 x 20,51=                                          42,82€
Čistá mzda: 900 – 36 – 84,60 – 87,86 + 42,82=734,36€


 

Informácie a odborné stanoviská publikované na tejto stránke nie je dovolené kopírovať a ďalej publikovať bez písomného súhlasu autorov a prevádzkováteľa stránky. Informácie publikované na stránke nie sú náhradou služieb a odborného poradenstva poskytovaného so zárukou. Každý užívateľ samostatne a v plnej miere zodpovedá za svoje konanie a uplatnenie zverejnených informácií vo svojej praxi. Prevádzkovateľ stránky a autori materiálov nepreberajú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté škody.