Denný vymeriavací základ (DVZ)

Výpočet denného vymeriavacieho základu (DVZ) – používa sa napríklad na určenie výšky nemocenskej dávky.

Základom na určenie výšky náhrady príjmu je denný vymeriavací základ, ktorý sa určí ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní tohto obdobia, zaokrúhlený na štyri desatinné miesta nahor.

Vymeriavací základ pre zamestnanca je jeho hrubý príjem dosiahnutý v rozhodujúcom období.

Príklad:
Pani Veselá je zamestnaná, teda aj nemocensky poistená od 1.3.2009. V máji 2011 ochorela a bola 8 dní práceneschopná. Rozhodujúcim obdobím je v tomto prípade pre ňu rok 2010. Vymeriavacie základy sú vlastne jej hrubé príjmy z jednotlivých mesiacov. Počet dní rozhodujúceho obdobia je 365.
Čiže DVZ = (HM(jan) + HM(feb) + HM(mar) + … + HM(dec)) / 365

Náhradu príjmu pri dočasnej PN poskytuje zamestnávateľ. Poskytuje ju od prvého, najdlhšie však do desiateho dňa dočasnej PN.
Náhrada príjmu sa poskytuje za kalendárne dni.
Za 1. až 3. kalendárny deň dostane zamestnanec 25% denného vymeriavacieho základu, za 4. až 10. deň dostane 55% denného vymeriavacieho základu.

V prípade dlhšieho trvania dočasnej PN vypláca dávku nemocenského poistenia Sociálna poisťovňa.