Mesačný prehľad pre daňový úrad

Každý zamestnávateľ, ktorý je platiteľ dane, má povinnosť posielať miestne príslušnému Daňovému úradu Prehľad o príjmoch zo závislej činnosti, o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z týchto príjmov, o zamestnaneckej prémii a o daňovom bonuse za uplynulý kalendárny mesiac.

Posiela sa mesačne do konca kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.