Výpočet priemerného zárobku

Výpočet priemerného hodinového zárobku (výpočet priemernej hodinovej mzdy):

Priemerný zárobok sa zisťuje ako priemerný hodinový zárobok. Je definovaný v §134 Zákonníka práce č. 311/2011 Z.z., kde „Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely zisťuje zamestnávateľ zo mzdy zúčtovanej zamestnancovi na výplatu v rozhodujúcom období a z obdobia odpracovaného zamestnancom v rozhodujúcom období.“ Jedná sa teda len o mzdu za dni, keď zamestnanec pracoval. Vypočíta sa tak, že hrubá mzda zúčtovaná v rozhodujúcom období sa vydelí počtom odpracovaných hodín v rozhodujúcom období. Na základe definície mzdy v §118 ods.2 sa jedná len o hrubé mzdy, bez náhrad. Priemerný zárobok je určený vždy z predošlého štvrťroku a jeho čiastka sa použije vždy v aktuálnom štvrťroku.

Priemerný zárobok pre pracovnoprávne účely sa zisťuje vždy k 1.dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po rozhodujúcom období a používa sa počas celého štvrťroka, ak ZP neustanovuje inak.

Výpočet priemernej mesačnej mzdy (výpočet priemerného mesačného zárobku):

Ak sa podľa pracovnoprávnych predpisov musí použiť priemerný mesačný zárobok, postupuje sa tak, že priemerný hodinový zárobok sa vynásobí priemerným počtom pracovných hodín pripadajúcich v roku na jeden mesiac podľa týždenného pracovného času zamestnanca.