Výpočet sociálneho poistenia

  1. Domov
  2. /
  3. Mzdové účtovníctvo
  4. /
  5. Výpočet sociálneho poistenia

Odvod poistného na sociálne poistenie a výpočet odvodov do SP vyplýva z § 128 Zákona č.461/2003 Z.z. o Sociálnom poistení

Sociálne poistenie sa člení podľa zákona o sociálnom poistení na:
nemocenské poistenie – pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva

dôchodkové poistenie – starobné – na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia
– invalidné – pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia

úrazové poistenie – pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu a choroby z povolania

garančné poistenie – pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie

poistenie v nezamestnanosti – poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti

poistenie do rezervného fondu solidarity – v prípade finančných problémov na niektorom základnom fonde by Sociálna poisťovňa vyplácala jednotlivé dávky

Platiteľmi jednotlivých druhov poistenia sú zamestnanec, zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne nezamestnaná osoba, štát a Sociálna poisťovňa. Za zamestnanca odvádza poistné zamestnávateľ a za štát odvádza poistné Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

od 1. januára 2014 na výpočet odvodov do sociálnej poisťovne (neformálne nazývané výpočet sociálneho poistenia) môžete využiť nasledujúcu tabuľku platenia poistného:

zamestnanec %zamestnanec max. vymeriavaci základzamestnávateľ% zamestnávateľ max. vymeriavaci základSZČO %SZČO max. vymeriavaci základ
Nemocenské
poistenie
1,4%4025,001,4%4025,004,4%4025,00*
Dôchodkové poistenie/starobné4%4025,0014%4025,0018%4025,00*
Dôchodkové poistenie/invalidné3%**4025,003%**4025,006%**4025,00*
Poistenie v nezamestnanosti1%4025,001%***4025,00
Garančné poistenie0,25%4025,00
Úrazové poistenie0,8% ****bez obmedzenia
Rezervný fond4,75%4025,004,75%4025,00*

* Pre SZČO je min. vymeriavací základ pre nemocenské, dôchodkové poistenie a rezervný fond 402,50 Eur.

** Invalidné poistenie neplatí poistenec po priznaní predčasného starobného dôchodku alebo starobného dôchodku, ktorý je dôchodkovo poistený. Rovnako v tomto prípade neplatí poistné ani zamestnávateľ.

*** Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na fyzickú osobu, v predčasnom starobnom dôchodku,invalidnom dôchodku s viac ako 70%-ným poklesom schopnosti vykonávať prácu, v invalidnom dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku alebo verejných činiteľov
podľa osobitých predpisov napr. zákona č. 154/2001 Z. z. a ďalších predpisov.

**** V období do 31. decembra 2017 zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo výške 0,8 % z vymeriavacieho základu zamestnanca.

Novelou zákona o sociálnom positení s účinnosťou k 1.1. 2011 sa suma všeobecného vymeriavacieho základu (VVZ) mení každoročne vždy k 1.1. kalendárneho roku v zbierke zákonov a vydá ju MPSVaR SR podľa údajov štatistického úradu SR. Táto zmena sa prvykrát uplatnila v roku 2012.

Minimálny vymeriavací základ pre výpočet sociálnych odvodov je od 1.1.2010 zrušený.
Maximálny vymeriavací základ je stanovený rozdielnou sumou pre jednotlivé druhy poistného (údaje v tabuľke).