Vedenie jednoduchého účtovníctva

 1. Domov
 2. /
 3. Spracovanie účtovníctva
 4. /
 5. Účtovné sústavy
 6. /
 7. Vedenie jednoduchého účtovníctva

Účtovné sústavyVedenie jednoduchého účtovníctva

Podnikáte a zvažujete ako si zabezpečiť jednoduché účtovníctvo? Sme pripravení zbaviť Vás záťaže a to tak, aby vaše náklady boli optimalizované. Napíšte nám vaše požiadavky a navrhneme zlepšenie procesov aby ste ušetrili na poplatkoch. Zmyslom našej práce je poskytovať našim klientom podporu aby nielen priamo šetrili náklady ale najmä prosperovali v čoraz náročnejšom prostredí. Z tohto dôvodu pravidelne investujeme do personálno technického zázemia, rastu odbornosti a špecializácie na jednotlivé oblasti. Dôkazom správnosti našej cesty je naša 20 ročná prax, ktorá dokazuje na rade spokojných klientov, že získavajú okrem šetrenia poplatkov, nákladov najmä cenné informácie a čas, ktoré patria medzi cenné aktíva pre rozvoj vášho podnikania.

Podnikateľom a organizáciám, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri, vedieme jednoduché účtovníctvo, ktoré zabezpečuje prehľad o stave a pohybe majetku, príjmoch, výdavkoch a o výsledku hospodárenia.

Pre vedenie jednoduchého účtovníctva 2012 boli novelizované postupy účtovania, napr. Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 15. decembra 2011 č. MF/26567/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74.

V sústave jednoduchého účtovníctva vedieme:
1.peňažný denník
2.knihu pohľadávok a záväzkov
3.ostatné pomocné knihy, ktoré sú potrebné na preukázanie a vedenie predmetu účtovníctva.

Zápisy v peňažnom denníku účtujeme na základe účtovných dokladov v časovom slede za obdobie kalendárneho roka. Všetky doručené faktúry evidujeme v knihe došlých faktúr a všetky odoslané faktúry evidujeme v knihe vyšlých faktúr. Ku koncu kalendárneho roka všetky nezaplatené faktúry prepíšeme do Knihy záväzkov a pohľadávok. Zásoby tovaru alebo materiálu evidujeme na skladových kartách, dlhodobý hmotný majetok na invertárnych kartách a knihách, prípadne vedieme evidenciu mzdových listov.

Pre vedenie jednoduchého účtovníctva zabezpečujeme kompletné služby, z ktorých vyberáme:

 • vedenie evidencie o daňových výdavkoch a príjmoch v časovej následnosti
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie knihy odoslaných a došlých faktúr
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie evidencie o nehmotnom a hmotnom majetku
 • vedenie evidencie o pohľadávkach a záväzkoch
 • vedenie evidencie o zásobách
 • vypracovanie súhrnného kvartálneho výkazu k DPH
 • vypracovanie daňového priznania

Zabezpečujeme kompletné vedenie jednoduchého účtovníctva, mzdové účtovníctvo, vypracovanie daňového priznania v zmysle zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmu, zákona o DPH za výborné ceny.

Vyžiadajte si cenovú ponuku na jednoduché účtovníctvo podľa Vaších požiadavok.

V rámci služieb poskytujeme taktiež poradenstvo v oblasti jednoduchého účtovníctva. Nižšie sú uvedené praktické informácie pre úvod do problematiky jednoduchého účtovníctva. V prípade ak potrebujete ďalšie informácie a poradenstvo kontaktujte nás a pomôžeme vám s konkrétnou problematikou.

Účtovníctvo je ucelený ekonomický informačný systém, ktorým sa zisťuje, meria a hodnotí podnikateľská činnosť. Poskytuje informácie v peňažnom vyjadrení o finančnej situácii a výnosnosti tzv. účtovnej jednotky. Uzavretá a vnútorne usporiadaná sústava podáva podnikateľovi informácie o stave jednotlivých položiek majetku (napr. zásob), zdrojoch majetku (napr. o výške jeho záväzkov voči dodávateľom) a samozrejme o výnosoch a nákladoch (resp. príjmoch a výdavkoch), z ktorých vzniká výsledok hospodárenia – zisk alebo strata. Ďalšou úlohou účtovníctva je poskytovanie podkladov pre výpočet základu dane z príjmov a daňovej povinnosti.

Povinnosť viesť účtovníctvo vyplýva podnikateľom z Obchodného zákonníka a to v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným zákonom, ktorým je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Ustanovuje tiež, že podnikatelia zapísaní v obchodnom registri musia účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak, podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva. Teda živnostníci, ktorí chcú pre daňové účely preukazovať výdavky v skutočnej výške a nie len paušálnym odpočtom či prenajímatelia nehnuteľností. Ďalej ide o povolania ako audítori, architekti, advokáti, burzoví makléri, ktorí podnikajú na základe iného predpisu ako živnostenského zákona. Môžu v ňom účtovať i občianske združenia, neziskové organizácie, spoločenstvá vlastníkov bytov a pod. ak nepodnikajú a ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur. Tiež cirkev a náboženské spoločnosti, ktoré majú právnu subjektivitu a nepodnikajú. V prípade zmien je možné typ účtovníctva vo firme zmeniť, ale až po skončení účtovného obdobia a začatím nového.

Jednoduché účtovníctvo alebo sústava jednoduchého účtovníctva je druh účtovníctva, pri ktorom sa zisk alebo strata zisťuje iba porovnávaním rozdielu majetku a záväzkov na začiatku a na konci sledovaného obdobia. Jeho cieľom je podať prehľad o príjmoch a výdavkoch, o stave a pohybe majetku a záväzkov a o výsledku hospodárenia.

Jeho názov vyjadruje, že účtovné prípady nezachytáva na dvoch účtoch ako je tomu u účtovníctva podvojného. Nie je teda jednoduchšie, naopak, môžu sa v ňom ľahšie stať chyby. Zápisom v jednej účtovnej knihe nie je podmienený zápis v druhej a tak sa účtovné prípady nedajú krížovo odkontrolovať. Hlavným rozdielom, ktorým sa však líši je, že účtuje o príjmoch a výdavkoch, zatiaľ čo podvojné účtovníctvo o nákladoch a výnosoch. To má za následok, že výpočet výsledku hospodárenia (a základu dane z príjmov) je pri nich odlišný.

Rozdiel v týchto pojmoch je nasledovný. Výnos najčastejšie vzniká v momente predaja tovaru alebo služby a náklad pri ich nákupe, teda zjednodušene – pri vystavení resp. prijatí faktúry. Pojmy príjem a výdavok označujú pohyb peňažných prostriedkov na bankovom účte alebo hotovosti v pokladni. Predstavujú teda zrealizovanú platbu za tovar či služby.

V sústave jednoduchého účtovníctva sa výsledok hospodárenia vypočíta ako rozdiel príjmov a výdavkov (t. j. prírastkov a úbytkov peňažných prostriedkov). Kategórie náklady a výnosy sa v ňom vôbec nevyskytujú. Nezohľadňuje sa kedy sa napríklad služba vykonala, ale až kedy bola za túto službu zinkasovaná platba. Rozhoduje teda tok peňažných prostriedkov.

Špecifikom jednoduchého účtovníctva je relatívne silná väzba na daňové zákony – príjmy a výdavky totiž priebežne triedi podľa ich vplyvu na základ dane. Výsledok hospodárenia na konci účtovného obdobia je tak zároveň aj základom pre výpočet dane z príjmov. Tento systém účtovania možno teda vnímať ako daňovo orientovaný. Podvojné účtovníctvo sa v prvom rade zameriava na podrobné a presné údaje o hospodárení a výpočet dane sa vykonáva mimo jeho sústavu. Triedenie s ohľadom na daňový základ sa uskutočňuje hneď pri účtovaní príjmov a výdavkov v peňažnom denníku. Jeho vedenie teda vyžaduje ovládanie daňových zákonov a podnikateľ musí sledovať právne normy a naučiť sa ich správne aplikovať do praxe.

Účtovné knihy

Podnikatelia, ktorí vedú účtovníctvo, majú povinnosť viesť účtovné knihy. V prípade jednoduchého účtovníctva sa vedie peňažný denník, kniha pohľadávok a záväzkov (prijaté a vydané faktúry) a ostatné pomocné knihy.

Peňažný denník

Peňažný denník je najdôležitejšou knihou. V časovej postupnosti sa tu zachytávajú účtovné prípady, ktoré vyjadrujú príjem alebo výdaj peňažných prostriedkov a na konci účtovného obdobia sa vyúčtujú vybrané uzávierkové prípady. Peňažný denník musí byť koncipovaný tak, aby poskytoval údaje o peňažných prostriedkoch na účtoch v banke (vrátane zostatkov), v hotovosti v pokladni, prípadne v ceninách (vrátane zostatkov). Eviduje ďalej príjmy a výdavky zahrňované do základu dane i tie, ktoré sa doň nezahŕňajú. Vedú sa v ňom aj záznamy o jednotlivých priebežných položkách, ktoré vznikajú pri časovom nesúlade v hotovostnom styku s bankou, t.j. kým nie je k dispozícii aktualizovaný výpis z bankového účtu (v podvojnom účtovníctve k tomu slúži účet 261 – peniaze na ceste)

Pri každom účtovnom prípade sa v denníku stručne popisuje jeho obsah, dátum a doklad na základe ktorého je účtované. Čiastky účtovného prípadu sa zobrazia v pohybe peňažných prostriedkov (tzn. v pokladnici či na bankových účtoch) a zároveň v jednotlivých kolónkach príjmov (výdavkov). Súčty v jednotlivých stĺpcoch sa prenášajú na ďalšiu stranu.

Peňažný denník sa uzatvára na konci účtovného obdobia, tzn. najčastejšie ku skončeniu kalendárneho roku. Za posledný zápis v peňažnom denníku sa zapíšu uzávierkové prípady (napr. opotrebenie majetku, zúčtovanie rezerv, a pod.). Po zapísaní týchto účtovných prípadov sa peňažný denník podtrhne a zapíšu sa súčty jednotlivých stĺpcov v peňažnom denníku za celé účtovné obdobie. Do nového účtovného obdobia sa prevedú stavy na priebežných položkách a zostatky na peňažných prostriedkoch.

Kniha pohľadávok a záväzkov

Pre podnikateľa je veľmi dôležité, aby v každom časovom okamihu mal k dispozícii presné informácie o svojich pohľadávkach voči svojim odberateľom a záväzkoch ku svojim dodávateľom. Tieto informácie poskytuje kniha pohľadávok a záväzkov. Účtovné jednotky ich môžu viesť niekoľko. Zvyčajne sa zakladá samostatná kniha záväzkov (t.j. veriteľov) za prijaté dodávky, kniha pohľadávok (dlžníkov) za poskytnuté služby, výrobky či tovar a kniha iných pohľadávok a záväzkov (v nej sa evidujú napr. vzťahy s bankami, finančným úradom, správou sociálneho zabezpečenia, zdravotnými poisťovňami, atď.). Do každého riadku v týchto knihách sa zaeviduje výška faktúry, názov odberateľa (dodávateľa), čiastka, dátum splatnosti a skutočnej úhrady.

Pomocné knihy

Účtovná jednotka vedie pomocné knihy ak sú potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke. Možno ich rozdeliť na pomocné knihy zložiek majetku a záväzkov. Patria sem inventárne knihy dlhodobého majetku, knihy zásob, cenín, rezerv a mzdová kniha.

V inventárnej knihe alebo na tzv. inventárnych kartách sa vedie evidencia investičného majetku. Obsahuje jeho názov a presný popis, vstupné ocenenie, dátum obstarania a spôsob odpisovania s uvedením čiastky daňových odpisov. Posledným záznamom je dátum a spôsob vyradenia z evidencie.

Kniha zásob slúži na evidenciu zásob a ich obstarávacích cien. Možno ich však evidovať aj podľa druhov na jednotlivých skladových kartách. Zásoby tvorí skladovaný materiál a tovar, hotové i nedokončené výrobky. Spadajú sem i zvieratá, prípadne hmotný majetok, ktorý nespĺňa všetky náležitosti pre zaradenie do hmotného investičného majetku. Záznamy o zostatkoch, príjmoch a výdavkoch sa vedú nielen v peňažných ale aj merných jednotkách (kilogramy, metre, litre, a pod.)

Účtovná závierka

Vedenie peňažného denníka, knihy pohľadávok a záväzkov a ďalších pomocných evidencií je potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktoré je zo zákona povinné vykonať. Okrem všeobecných náležitostí, musí závierka pozostávať z dvoch častí: výkaz o majetku a záväzkoch, ktorý tvoria konečné stavy dlhodobého majetku, zásob, pohľadávok a záväzkov a výkaz o príjmoch a výdavkoch, ktorý je tvorený konečnou sumou zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v druhovom členení ku koncu zdaňovacieho obdobia – vždy k 31.12. daného roka.

Princípy jednoduchého účtovníctva

Podľa zákona o účtovníctve (§10) musí byť každý účtovný zápis podložený účtovným dokladom. Vo vedení účtovníctva sa teda riadime princípom dokladovosti t.j. súborom náležitostí, ktoré musí mať účtovný doklad.
Účtovným dokladom sa stáva preukázateľný účtovný záznam, v ktorom je prvotne zaznamenaná tá operácia, ktorá má byť zobrazená v účtovníctve. Preukazuje a dokladuje, že účtovný prípad nastal a overuje uskutočnené účtovné prípady. Záznam musí mať tieto náležitosti

 • slovné a číselné označenie účtovného dokladu
 • stručný popis obsahu účtovného prípadu
 • označenie účastníkov účtovného prípadu
 • peňažná čiastka alebo údaj o cene za mernú jednotku a množstvo
 • dátum uskutočnenia účtovného prípadu, ak nie je zhodný s dátumom vyhotovenia
 • podpis osoby zodpovednej za uskutočnenie účtovného prípadu
 • podpis osoby, ktorá účtovný prípad zaúčtovala

Účtovníctvo pracuje s číslami, preto je potrebné peňažne vyjadrovať hodnotu jednotlivých súčastí majetku a jeho zdrojov. Pre tieto účely definuje zákon o účtovníctve princípy pre ich oceňovanie. Evidencia majetku a záväzkov sa tak riadi nasledovnými pravidlami:

a) Investičný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou (zaobstaraný dodávateľsky) alebo cenou vo vlastných nákladoch (obstaraný vlastnou činnosťou)

b) Zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou

c) Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú nominálnou hodnotou, t.j. cenou, ktorá je na nich uvedená

d) Pohľadávky a záväzky sa oceňujú nominálnou hodnotou

e) Finančný majetok (cenné papiere a majetkové účasti) sa oceňujú obstarávacou cenou
Samotný stav majetku a záväzkov účtovnej jednotky sa vykonáva fyzickou inventúrou. V prípade položiek, ktoré sa nedajú zmerať, spočítať, zvážiť a pod. sa inventúra vykonáva pomocou dokladov. Inventarizovať majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov je účtovná jednotka povinná zo zákona.

Ak potrebujete ďalšie informácie ohľadom účtovníctva kontaktujte nás a radi vaše otázky zodpovieme.

Táto stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok. View more
Cookies settings
Prijať
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Prevádzka tejto webovej stránky (ďalej len „Stránka“) je zabezpečovaná spoločnosťou so sídlom Delta Services s.r.o, K.Adlera 15, 841 02 Bratislava.

Pred použitím tejto Stránky si prosím prečítajte túto politiku, ktorá poskytuje vysvetlenie spôsobu spracovávania údajov získaných prostredníctvom používaných programov,
aplikácií a cookies.

1. Druh spracovávaných údajov
Prostredníctvom tejto Stránky sa nezhromažďujú ani nespracovávajú žiadne osobné údaje o návštevníkoch, pokiaľ ich návštevníci sami dobrovoľne neposkytnú.
Poskytovanie údajov na našich internetových stránkach je dobrovoľné, ak ich návštevníci poskytnú, tak zároveň dávajú súhlas použiť tieto informácie
na uvedené účely. Neposkytnutie niektorých údajov môže mať za následok, že vám nebudeme schopní poskytnúť vami požadovanú službu.

Ak sa návštevníci rozhodnú uviesť osobné údaje na stránkach, napríklad vyplnením formulára alebo zaslaním správy elektronickou poštou,
tieto budú použité na poskytnutie požadovanej služby, informácie, alebo odpovede na odoslanú správu elektronickej pošty.

Rozsah vami uvádzaných údajov sa môže meniť v závislosti od aktivít, ktoré vykonávate ako návštevníci našich stránok.  

2. Odkazy na iné webové stránky
Táto Stránka obsahuje odkazy na ďalšie  webové stránky, napr. webové stránky našich partnerov, spolupracujúcich spoločností alebo webové stránky
sociálnych médií. Po kliknutí na odkaz, prosím majte na zreteli, že odkazované stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov.
Skontrolujte si prosím zásady ochrany súkromia pri používaní týchto webových stránok. Dovoľujeme si upozorniť, že spoločnosť nenesie akúkoľvek
zodpovednosť za webové stránky tretích strán.

3. Zhromažďovanie a využívanie informácií, použitie cookies
Pre optimalizáciu tejto Stránky z hľadiska použiteľnosti, systémového výkonu, poskytovania užitočných informácií o našich projektoch a doplnkových,
službách, sú automaticky  zhromažďované a uchovávané informácie v log súboroch vo Vašom počítači. To zahŕňa typ prehliadača, adresu internetového protokolu (IP),
jazykové nastavenia, operačný systém, služieb internetu (ISP), dátum/čas.

Tieto informácie sú používané pre efektívne spravovanie a nastavenia. Zhromaždené informácie môžu byť použité pre marketingové,
reklamné služby, optimalizáciu prevádzky stránky (napríklad zlepšenie užívateľského prostredia, poskytujúce
nové atraktívnejšie služby). Táto Stránka, e-mailové správy, online služby, reklamy a interaktívne aplikácie môžu používať „cookies“ pre optimalizáciu našich služieb.

Čo je „cookie“?
„Cookie“ je malý súbor, väčšinou pozostávajúci z písmen a číslic, zasielaný do cookie súboru prehliadača na pevnom disku Vášho počítača prostredníctvom
web servera. Toto napríklad umožňuje internetovej stránke rozpoznať užívateľovo zariadenie, v momente keď došlo k spojeniu medzi web serverom
a internetovým prehliadačom. Hlavným účelom cookies je umožniť web serveru poskytnúť užívateľovi prispôsobené webové stránky, ktoré robia

Skúsenosť pri návšteve webovej stránky viac osobnou a lepšie zodpovedajúcou užívateľovým individuálnym potrebám.

Server využíva dva druhy cookies na tejto Stránke:

* Trvalé cookies: pre lepšiu užívateľskú skúsenosť (napr. zabezpečenie optimálnej navigácie) môžeme využívať trvalé cookies.
Tieto cookies zostávajú v cookie súbore Vášho prehliadača po dlhšiu dobu. Táto doba bude závisieť od voľby, ktorú si vyberiete v nastaveniach Vášho
internetového prehliadača. Trvalé cookies umožňujú posielanie informácií na web server zakaždým, keď niekto navštívi stránku.

* Relačné cookies: sú dočasné cookies, ktoré zostávajú uložené v cookie súbore Vášho prehliadača do momentu, kým ukončíte prehliadanie. Tieto cookies sú potrebné pre určité
aplikácie a funkcionality na tejto Stránke, aby fungovala správne.

4. Povolenie, zakázanie cookies
Máte možnosť povoliť alebo zakázať všetky cookies na všetkých webových stránkach,
ktoré navštívite, prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača.

Napríklad ak používate Internet Explorer verzia 8.0, musíte vykonať nasledovné: 1. zvoľte Nástroje a následne Možnosti siete Internet 2. kliknite na kartu Ochrana osobných údajov
3. použite posuvný bežec pre voľbu nastavenia, aké Vám vyhovuje. Pri iných internetových prehliadačoch si prosím prečítajte pokyny prehliadača,
aby ste sa dozvedeli viac ako upraviť nastavenia prehliadača a ako vymazať cookies. Naša Stránka Vás oboznamuje s používaním cookies  a vyzýva na ich povolenie.

Cookies môžete teda vypnúť. Majte však prosím na zreteli, že niektoré funkcie a plná funkcionalita tejto Stránky nebudú dostupné, keď budú cookies zakázané.

5. Analýza dát a ich sledovanie
Pre neustálu optimalizáciu správy publikovaného obsahu Stránky a svojej externej komunikácie využíva analytický software.
To umožňuje sledovanie on-line správania, pokiaľ ide o čas, geografickú polohu a využitie tejto Stránky. Tieto informácie sa zhromažďujú, sú anonymné
a nebudú spojené s osobnými údajmi. Povolenie cookies na Vašom počítači umožňuje publikovať obsah, ktorý bude pre Vás užitočnejší.
Tiež je možné merať prevádzku Stránky pre zabezpečenie jej kvalitného chodu. Server nebude tieto informácie poskytovať tretím stranám pre iné použitie.

Kontaktujte nás
V prípade, ak máte nejaké otázky pripomienky alebo požiadavky týkajúce sa tejto politiky, kontaktujte nás prosím na nižšie uvedenej adrese.

Kontakt:
Delta Services s.r.o.,
K.Adlera 15, 841 02 Bratislava
Tel:  00421/911 88 74 53
e-mail: servis@euctovnici.sk

Save settings
Cookies settings