Evidencia zamestnancov

Prevezmeme za vás povinnosti, ktoré sú uložené zákonom každému zamestnávateľovi v oblasti vedenia kompletnej evidencie zamestnancov počas celého obdobia zamestnania (napr. pre účely sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, povinnosti v zmysle Metodického usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a ďalších zákonných povinností).

Evidencia obsahuje zákonom určené položky ako sú napr.:

  • meno a priezvisko (vrátane rodného priezviska)
  • dátum a miesto narodenia, stav, miesto trvalého pobytu,
  • deň vzniku a zániku pracovného pomeru (resp.uviesť iný právny vzťah k zamestnávateľovi)
  • vymeriavací základ zamestnancov
  • identifikačné čísla napr. pre sociálne zabezpečenie fyzickej osoby,
  • evidencia obdobia, počas ktorého bolo zamestnancovi prerušené nemocenské poistenie, obdobie rodičovskej dovolenky, obdobie materskej dovolenky,
  • starobné dôchodkové sporenie, poistenie v nezamestnanosti, dôchodkové poistenie a pod.

Evidenčný list pre účely sociálneho poistenia je potrebné vyplniť pre všetkých zamestnancov, evidenčné listy sú rozhodujúce podklady na rozhodovanie o dôchodkových dávkach a sociálna pisťovňa im dáva vysokú dôležitosť pre výpočet nároku na dôchodok.