Ročné zúčtovanie poistného do zdravotnej poisťovne

  1. Domov
  2. /
  3. Mzdové účtovníctvo
  4. /
  5. Úhrada dane a...
  6. /
  7. Ročné zúčtovanie poistného...

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia je výpočet poistného na zdravotné poistenie za rozhodujúce obdobie (kalendárny rok) z úhrnu všetkých príjmov poistenca, ktoré v rozhodujúcom období dosiahol.

Ročné zúčtovanie poistného u zamestnanca znamená výpočet poistného z úhrnu všetkých jeho príjmov, ktoré mu v rozhodujúcom období vyplatil jeho zamestnávateľ, resp. zamestnávatelia, ak ich mal viac. Ak úhrn príjmov zamestnanca od viacerých zamestnávateľov presiahol za rok maximálnu hranicu vymeriavacieho základu, preddavky zaplatené navyše môžu byť tak zamestnancovi, ako aj jeho zamestnávateľovi (zamestnávateľom), po vykonaní a podaní ročného zúčtovania, vrátené.

Novelou zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení s účinnosťou od 1. 5. 2011 sa mení spôsob vykonávania ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Podľa tejto novely ročné zúčtovanie poistného za rok 2011 za poistencov a platiteľov poistného vykonáva v roku 2012 prvýkrát zdravotná poisťovňa (Union, Dôvera, VšZP).

Zamestnávateľ je povinný do 28.2.2012 predložiť výkaz preddavkov na zdravotné poistenie pre účely Ročného zúčtovania (RZ). Zdravotná poisťovňa je povinná vykonať RZ do 30.9.2012. Informáciu oznámi výkazom nedoplatkov alebo oznámením.

V zmysle §19 ods. 17 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení: „Ak výška preplatku alebo nedoplatku nedosiahne najmenej 5 Eur, povinnosť odviesť nedoplatok alebo vrátiť preplatok nevzniká.“