Oznamovacie povinnosti

Oznamovacia povinnosť zamestnanca je povinnosť informovať svojho zamestnávateľa o všetkých zmenách.

Pre klientov zabezpečujeme kompletné plnenie oznamovacích povinností zamestnávateľa podľa aktuálne platných zákonov vo vzťahu ku všetkým inštitúciám, ako napr.k sociálnej poisťovni, doplnkovým dôchodkovým poisťovniam, oznamovacia povinnosť do zdravotnej poisťovne, štatistickému úradu, oznamovacia povinnosť na daňový úrad a pod.

Sledujeme za vás aktualizácie zákonných povinností, preberáme komunikáciu s úradmi a efektívne zavádzame zmeny legislatívy do praxe.

Okrem uvedených výkonov pre klientov zabezpečujeme spracovanie mzdových dokladov a personálnej agendy.