Ochrana osobných údajov

  1. Domov
  2. /
  3. Ochrana osobných údajov

Pre zakúpenie požadovaných služieb a Vás mohli oslovovať s relevantnými ponukami, spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré nám pre tento účel poskytnete.

PREVÁDZKOVATEĽ
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je spoločnosť DELTA PARTNERS, s.r.o., so sídlom: Karola Adlera 15, Bratislava 841 02, IČO: 35962992, email: servis@e-uctovnici.sk (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).

ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Prevádzkovateľ zhromažďuje, spracúva Vaše osobné údaje, ktoré nám pre účel poskytovania služieb dobrovoľne poskytnete kde môžu patriť: identifikačné a kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, e-mailová adresa, telefónny kontakt, prípadne ďalšie dobrovoľne poskytnuté údaje.

Používaním rôznych aplikácií, programov prevádzkovateľ získava, spracúva tiež údaje o Vašom správaní na webe, údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliadate, za účelom lepšieho poskytovania služieb prevádzkovateľom.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovných právnych základoch:

  • na uzatvorenie, zmenu alebo plnenie zmluvy pre účely realizácie Vašej objednávky pre spracovanie požadovaných služieb
  • na účely marketingovej komunikácie a na zasielanie marketingových materiálov a ponúk na základe udelenia súhlasu alebo oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
  • na plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (obchodná evidencia, daňové a legislatívne povinnosti),
  • na uplatnenie Vašich zákonných nárokov z uzatvorenej zmluvy ako aj iných práv súvisiacich s Vašou objednávkou,
  • na zaistenie našej vzájomnej komunikácie a pre účely umožnenia výkonu Vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov.

DOBA SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje získané pre účely uzatvorenia, zmeny alebo plnenia zmluvy sa uchovávajú po dobu vybavenia Vašej objednávky resp. poskytovania služby a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia Vašich práv, napr. v rámci reklamačného konania. Osobné údaje poskytnuté pre účely marketingovej komunikácie na základe Vášho súhlasu sa uchovávajú po dobu, na ktorú bol súhlas poskytnutý alebo do momentu skončenia účelu spracúvania, ak doba poskytnutia súhlasu nebola uvedená. Ostatné osobné údaje sa uchovávajú podľa lehôt stanovených osobitnými predpismi.

VYUŽÍVANIE SW, TECHNOLÓGIÍ, SÚBOROV COOKIES, APLIKÁCIÍ:
Na zlepšenie nami poskytovaných služieb využívame rôzne programy a aplikácie, ktoré zvyšujú úroveň nami poskytovaných služieb ako aj úroveň Vášho komfortu. Bližšie informácie ohľadne týchto programov a aplikácií nájdete na adrese: https://www.e-uctovnici.sk/o-pouzivani-cookies-na-stranke-e-uctovnici/

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje získavame, spracúvame v rámci poskytovania našich služieb, využívania marketingovej komunikácie, uplatnenia Vašich nárokov vyplývajúcich z právnych predpisov. Osobné údaje chránime použitím rôznych primeraných organizačných, technických opatrení tak, aby nedošlo k ich zneužitiu. Vaše osobné údaje nezverejňujeme, neuskutočňujeme prenos Vašich osobných údajov do inej krajiny mimo EU.

SUBJEKTY MAJÚCE PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM
K Vašim osobným údajom majú prístup aj ďalšie subjekty, a to tretie osoby na základe platných právnych predpisov (napr. kontrolné orgány), spolupracujúce subjekty na základe zmlúv uzatvorených s prevádzkovateľom.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ochrana Vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a/alebo zákona č. 18/2018 Z.z. resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), pričom Vaše práva sú upravené najmä v § 28 a nasledujúcich ustanoveniach ZOOÚ (od 25.05.2018 v článku 5 a článkoch 12 až 22 GDPR). V rámci Vašich práv máte:

Právo na prístup k osobným údajom
Máte právo získať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom a informácie o spracúvaných osobných údajoch, konkrétne o účele spracúvania osobných údajov, o kategórii spracúvaných osobných údajov, o identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, o dobe uchovávania osobných údajov, o práve požadovať od prevádzkovateľa opravu Vašich osobných údajov, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, o práve podať návrh na začatie konania, o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby a o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania ak bolo realizované.

Právo na opravu osobných údajov
Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov
Máte právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali, ste udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov odvolali, namietate spracúvanie osobných údajov, sa Vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie zákonnej povinnosti, sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak namietate správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, spracúvanie osobných údajov je nezákonné a namietate vymazanie osobných údajov a žiadate namiesto vymazania obmedzenie ich použitia, prevádzkovateľ už osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov nepotrebuje, ale Vy ich potrebujete na uplatnenie Vášho právneho nároku, (iv) namietate spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenosnosť osobných údajov
Máte právo získať od prevádzkovateľa Vaše osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. V prípade spracúvania osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom, máte právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov bez obmedzenia.

Ak chcete vykonať niektoré zo svojich práv v oblasti osobných údajov, môžete tak urobiť zaslaním emailu na servis@e-uctovnici.sk Všetkými Vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia Vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.