Výpočet sociálneho poistenia

  1. Domov
  2. /
  3. Mzdové účtovníctvo
  4. /
  5. Výpočet odvodov
  6. /
  7. Výpočet sociálneho poistenia

Odvod poistného na sociálne poistenie a výpočet odvodov do SP vyplýva z § 128 Zákona č.461/2003 Z.z. o Sociálnom poistení

Sociálne poistenie sa člení podľa zákona o sociálnom poistení na:
nemocenské poistenie – pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva

dôchodkové poistenie – starobné – na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia
– invalidné – pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia

úrazové poistenie – pre prípad poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu a choroby z povolania

garančné poistenie – pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie

poistenie v nezamestnanosti – poistenie pre prípad straty príjmu z činnosti zamestnanca v dôsledku nezamestnanosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku nezamestnanosti

poistenie do rezervného fondu solidarity – v prípade finančných problémov na niektorom základnom fonde by Sociálna poisťovňa vyplácala jednotlivé dávky

Platiteľmi jednotlivých druhov poistenia sú zamestnanec, zamestnávateľ, SZČO, dobrovoľne nezamestnaná osoba, štát a Sociálna poisťovňa. Za zamestnanca odvádza poistné zamestnávateľ a za štát odvádza poistné Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

od 1. januára 2014 na výpočet odvodov do sociálnej poisťovne (neformálne nazývané výpočet sociálneho poistenia) môžete využiť nasledujúcu tabuľku platenia poistného:

zamestnanec %zamestnanec max. vymeriavaci základzamestnávateľ% zamestnávateľ max. vymeriavaci základSZČO %SZČO max. vymeriavaci základ
Nemocenské
poistenie
1,4%4025,001,4%4025,004,4%4025,00*
Dôchodkové poistenie/starobné4%4025,0014%4025,0018%4025,00*
Dôchodkové poistenie/invalidné3%**4025,003%**4025,006%**4025,00*
Poistenie v nezamestnanosti1%4025,001%***4025,00
Garančné poistenie0,25%4025,00
Úrazové poistenie0,8% ****bez obmedzenia
Rezervný fond4,75%4025,004,75%4025,00*

* Pre SZČO je min. vymeriavací základ pre nemocenské, dôchodkové poistenie a rezervný fond 402,50 Eur.

** Invalidné poistenie neplatí poistenec po priznaní predčasného starobného dôchodku alebo starobného dôchodku, ktorý je dôchodkovo poistený. Rovnako v tomto prípade neplatí poistné ani zamestnávateľ.

*** Poistenie v nezamestnanosti sa nevzťahuje na fyzickú osobu, v predčasnom starobnom dôchodku,invalidnom dôchodku s viac ako 70%-ným poklesom schopnosti vykonávať prácu, v invalidnom dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku alebo verejných činiteľov
podľa osobitých predpisov napr. zákona č. 154/2001 Z. z. a ďalších predpisov.

**** V období do 31. decembra 2017 zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo výške 0,8 % z vymeriavacieho základu zamestnanca.

Novelou zákona o sociálnom positení s účinnosťou k 1.1. 2011 sa suma všeobecného vymeriavacieho základu (VVZ) mení každoročne vždy k 1.1. kalendárneho roku v zbierke zákonov a vydá ju MPSVaR SR podľa údajov štatistického úradu SR. Táto zmena sa prvykrát uplatnila v roku 2012.

Minimálny vymeriavací základ pre výpočet sociálnych odvodov je od 1.1.2010 zrušený.
Maximálny vymeriavací základ je stanovený rozdielnou sumou pre jednotlivé druhy poistného (údaje v tabuľke).

Táto stránka používa cookies, pre Váš lepší užívateľský zážitok. View more
Cookies settings
Prijať
Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Prevádzka tejto webovej stránky (ďalej len „Stránka“) je zabezpečovaná spoločnosťou so sídlom Delta Services s.r.o, K.Adlera 15, 841 02 Bratislava.

Pred použitím tejto Stránky si prosím prečítajte túto politiku, ktorá poskytuje vysvetlenie spôsobu spracovávania údajov získaných prostredníctvom používaných programov,
aplikácií a cookies.

1. Druh spracovávaných údajov
Prostredníctvom tejto Stránky sa nezhromažďujú ani nespracovávajú žiadne osobné údaje o návštevníkoch, pokiaľ ich návštevníci sami dobrovoľne neposkytnú.
Poskytovanie údajov na našich internetových stránkach je dobrovoľné, ak ich návštevníci poskytnú, tak zároveň dávajú súhlas použiť tieto informácie
na uvedené účely. Neposkytnutie niektorých údajov môže mať za následok, že vám nebudeme schopní poskytnúť vami požadovanú službu.

Ak sa návštevníci rozhodnú uviesť osobné údaje na stránkach, napríklad vyplnením formulára alebo zaslaním správy elektronickou poštou,
tieto budú použité na poskytnutie požadovanej služby, informácie, alebo odpovede na odoslanú správu elektronickej pošty.

Rozsah vami uvádzaných údajov sa môže meniť v závislosti od aktivít, ktoré vykonávate ako návštevníci našich stránok.  

2. Odkazy na iné webové stránky
Táto Stránka obsahuje odkazy na ďalšie  webové stránky, napr. webové stránky našich partnerov, spolupracujúcich spoločností alebo webové stránky
sociálnych médií. Po kliknutí na odkaz, prosím majte na zreteli, že odkazované stránky majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov.
Skontrolujte si prosím zásady ochrany súkromia pri používaní týchto webových stránok. Dovoľujeme si upozorniť, že spoločnosť nenesie akúkoľvek
zodpovednosť za webové stránky tretích strán.

3. Zhromažďovanie a využívanie informácií, použitie cookies
Pre optimalizáciu tejto Stránky z hľadiska použiteľnosti, systémového výkonu, poskytovania užitočných informácií o našich projektoch a doplnkových,
službách, sú automaticky  zhromažďované a uchovávané informácie v log súboroch vo Vašom počítači. To zahŕňa typ prehliadača, adresu internetového protokolu (IP),
jazykové nastavenia, operačný systém, služieb internetu (ISP), dátum/čas.

Tieto informácie sú používané pre efektívne spravovanie a nastavenia. Zhromaždené informácie môžu byť použité pre marketingové,
reklamné služby, optimalizáciu prevádzky stránky (napríklad zlepšenie užívateľského prostredia, poskytujúce
nové atraktívnejšie služby). Táto Stránka, e-mailové správy, online služby, reklamy a interaktívne aplikácie môžu používať „cookies“ pre optimalizáciu našich služieb.

Čo je „cookie“?
„Cookie“ je malý súbor, väčšinou pozostávajúci z písmen a číslic, zasielaný do cookie súboru prehliadača na pevnom disku Vášho počítača prostredníctvom
web servera. Toto napríklad umožňuje internetovej stránke rozpoznať užívateľovo zariadenie, v momente keď došlo k spojeniu medzi web serverom
a internetovým prehliadačom. Hlavným účelom cookies je umožniť web serveru poskytnúť užívateľovi prispôsobené webové stránky, ktoré robia

Skúsenosť pri návšteve webovej stránky viac osobnou a lepšie zodpovedajúcou užívateľovým individuálnym potrebám.

Server využíva dva druhy cookies na tejto Stránke:

* Trvalé cookies: pre lepšiu užívateľskú skúsenosť (napr. zabezpečenie optimálnej navigácie) môžeme využívať trvalé cookies.
Tieto cookies zostávajú v cookie súbore Vášho prehliadača po dlhšiu dobu. Táto doba bude závisieť od voľby, ktorú si vyberiete v nastaveniach Vášho
internetového prehliadača. Trvalé cookies umožňujú posielanie informácií na web server zakaždým, keď niekto navštívi stránku.

* Relačné cookies: sú dočasné cookies, ktoré zostávajú uložené v cookie súbore Vášho prehliadača do momentu, kým ukončíte prehliadanie. Tieto cookies sú potrebné pre určité
aplikácie a funkcionality na tejto Stránke, aby fungovala správne.

4. Povolenie, zakázanie cookies
Máte možnosť povoliť alebo zakázať všetky cookies na všetkých webových stránkach,
ktoré navštívite, prostredníctvom nastavení Vášho internetového prehliadača.

Napríklad ak používate Internet Explorer verzia 8.0, musíte vykonať nasledovné: 1. zvoľte Nástroje a následne Možnosti siete Internet 2. kliknite na kartu Ochrana osobných údajov
3. použite posuvný bežec pre voľbu nastavenia, aké Vám vyhovuje. Pri iných internetových prehliadačoch si prosím prečítajte pokyny prehliadača,
aby ste sa dozvedeli viac ako upraviť nastavenia prehliadača a ako vymazať cookies. Naša Stránka Vás oboznamuje s používaním cookies  a vyzýva na ich povolenie.

Cookies môžete teda vypnúť. Majte však prosím na zreteli, že niektoré funkcie a plná funkcionalita tejto Stránky nebudú dostupné, keď budú cookies zakázané.

5. Analýza dát a ich sledovanie
Pre neustálu optimalizáciu správy publikovaného obsahu Stránky a svojej externej komunikácie využíva analytický software.
To umožňuje sledovanie on-line správania, pokiaľ ide o čas, geografickú polohu a využitie tejto Stránky. Tieto informácie sa zhromažďujú, sú anonymné
a nebudú spojené s osobnými údajmi. Povolenie cookies na Vašom počítači umožňuje publikovať obsah, ktorý bude pre Vás užitočnejší.
Tiež je možné merať prevádzku Stránky pre zabezpečenie jej kvalitného chodu. Server nebude tieto informácie poskytovať tretím stranám pre iné použitie.

Kontaktujte nás
V prípade, ak máte nejaké otázky pripomienky alebo požiadavky týkajúce sa tejto politiky, kontaktujte nás prosím na nižšie uvedenej adrese.

Kontakt:
Delta Services s.r.o.,
K.Adlera 15, 841 02 Bratislava
Tel:  00421/911 88 74 53
e-mail: servis@euctovnici.sk

Save settings
Cookies settings